Werken met een palet aan eindwerken (trainingstraject)

Lang was het traditie dat een academische opleiding werd afgesloten met een onderzoeksproject – al dan niet gecombineerd met een stage - en een scriptie. Als we tegenwoordig een opleiding willen afsluiten op een standaard-4-bestendige manier, moeten we alle eindtermen van de opleiding afgedekt hebben. Alleen een scriptie is daarvoor vaak onvoldoende en ook in een aanvulling met een stage worden niet altijd alle eindtermen voldoende afgedekt.
NVAO staat echter toe dat een opleiding een zogenaamd ‘palet aan eindwerken’ presenteert. Vaak zijn dat beroepsopdrachten, gericht op de vereiste beroepsbekwaamheid als starter op de arbeidsmarkt. De literatuur hierover richt zich vaak op het HBO, maar ook voor veel universitaire opleidingen is hier veel leerzaams te ontdekken.

Als de opleiding nog niet over een uitgewerkt toetsprogramma beschikt, wordt aanbevolen om eerst met het opleidingsmanagement en relevante coördinatoren het trainingstraject ‘Werken met een opleidingsbreed toetsprogramma (SKE 2)’ te volgen.
 

Voor wie?

De workshop wordt aangeboden binnen een opleiding. De groep mag bestaan uit een mengeling van verschillende rollen uit een opleiding: opleidingsdirecteur, opleidingscoördinator en een lid van de examencommissie zouden hier zeker deel van moeten uitmaken. Andere deelnemers kunnen zijn scriptie-coördinator, stagecoördinator, leerlijncoördinatoren, jaarcoördinatoren, lid van de opleidingscommissie, toetscoördinator, examinatoren. De groepsgrootte is gemaximeerd op 15 deelnemers. Belangstelling kan kenbaar gemaakt worden via dit interesseformulier.
 

Doel en resultaat

In twee workshops ontwikkelen we een of meerdere nieuwe eindwerken en/of optimaliseren we een bestaand eindwerk. Daarbij ontwerpen we de beoordelingslijsten, waarin beoordelingscriteria gekoppeld worden aan de eindtermen en passen we waar nodig de bestaande beoordelingslijst aan. Het toetsprogramma van de opleiding wordt geactualiseerd op basis van deze informatie. Ook schrijven we de toetsopdracht voor studenten en de handreiking voor de examinator. En we formuleren de eisen die vanuit het perspectief van kwaliteitszorg voor eindwerken nodig zijn en nemen deze op in de relevante documenten van de opleiding.
 

Inhoud en werkwijze

In de eerste workshop starten we met wat theorie over werken met een palet van eindwerken en gaan we bekijken welke eindtermen van de opleiding niet (voldoende of op eindniveau) gedekt worden door een bestaand eindwerk (als een scriptie, al dan niet in combinatie met een stage en/of een presentatie) en gaan we aan de hand van vragen uit het artikel van Daan Andriessen (2014) voor deze eindtermen (een) geschikte eindopdracht(en) formuleren. Daarbij maken we een beoordelingslijst, waarin de beoordelingscriteria gekoppeld worden aan deze eindtermen. Waar nodig (en afhankelijk van de groepsgrootte), kunnen we ook de beoordelingsformulieren van het bestaande eindwerk optimaliseren.
Aan de hand van richtlijnen is de huiswerkopdracht voor de tweede bijeenkomst om bij deze nieuwe of aangepaste opdracht de toetsopdracht voor studenten te schrijven en de handreiking bij de toetsopdracht voor de examinator(en).

In de tweede workshop bespreken we deze beschrijvingen en optimaliseren ze in overleg. Ook gaan we na of de aansluiting bij de toetsing op cursusniveau goed is en schrijven eventueel aanbevelingen om die te optimaliseren. We nemen het/de nieuwe eindwerk(en) op in het toetsprogramma en gaan na welke andere documenten geactualiseerd moeten worden om deze verandering door te voeren.

De rest van de tweede workshop wordt – eveneens aan de hand van de vragen van Daan Andriesen e.a. (2014, 2017) besteed aan de kwaliteitszorg die bij een (nieuw) eindwerk hoort: Welke eisen stelt het examinatorschap van een eindwerk aan de potentiele examinatoren? En hoe wordt de beoordeling georganiseerd? (4-ogen principe, kalibratie) Hoe moet het toetsdossier van een eindwerk eruit zien? Welke informatie heeft de examencommissie nodig om NVAO-standaard 4 te borgen? Hoe borgt de examencommissie de kwaliteit van het eindwerk? (denk aan de steekproeven uit scripties die nu vaak worden uitgevoerd). De genomen beslissingen worden via de officiële routes verwerkt in relevante documenten van de opleiding.

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten
2 workshops van 4 uur
Data bijeenkomsten
In overleg; zorg voor voldoende schrijftijd voor de deelnemers tussen de bijeenkomsten. 
Studiebelasting
2 keer 4 uur actieve participatie in de workshop en schrijftijd (voor een aantal deelnemers) tussen de twee workshops in. 
Locatie
Metropolitan, VU Amsterdam. Indien men een andere locatie wenst, dan mag die georganiseerd worden.
Prijsindicatie€ 2400,- voor het traject.
Neem voor speciale partnertarieven contact met ons op.
Wie kan zich inschrijven?
Inschrijving voor de workshop gebeurt per groep collega’s uit dezelfde opleiding. Een groep omvat maximaal 15 deelnemers.
Aanmelden
Via het online interesseformulier kunt u zich aanmelden of specifieke informatie opvragen voor dit traject.
Contact
Bij vragen over inschrijving, planning en betaling kunt u contact opnemen met het onderwijssecretariaat: ho.ucgb@vu.nl