Senior Kwalificatie Onderwijs voor het hbo

banner_sko_programma_voor_het_hbo

De Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) is een innovatief programma dat al jaren met succes wordt gegeven aan zowel de Universiteit van Amsterdam als aan de Vrije Universiteit. Komend najaar wordt de SKO voor het eerst in het hbo aangeboden. Het SKO-programma is bedoeld voor docenten en leidinggevenden die opvallen binnen de opleiding door hun inzet voor en toewijding aan het onderwijs. Zij kijken daarbij verder dan de eigen cursussen en het eigen vakgebied en zijn vaak de voortrekkers in vakoverstijgende projecten of bij onderwijsvernieuwing. 

Voor wie?
Onderwijspioniers en verandermanagers die werken aan onderwijsvernieuwing die ingebed wordt in het opleidingsprogramma. Deelnemers kunnen verschillende functies of taken hebben in onderwijsvernieuwing. Te denken valt aan:
• onderwijs- of opleidingsdirecteur
• coördinator van een groter samenhangend geheel van onderwijsonderdelen  (bijvoorbeeld een jaar- of trackcoördinator)
• lid of voorzitter van opleidings- en/of curriculumcommissie, of
• voorzitter van de toetsingscommissie
  
SKO voor het hbo modelTijdens het SKO-programma werken deelnemers gericht aan de onderwijsvernieuwing die zij tot stand willen brengen. Zij werken in het programma ieder aan een eigen project. De ondersteuning bestaat uit actieve trainingen in onderwijskundig leiderschap, intervisie en individuele coaching. Deelnemers maken in dit traject steeds de vertaalslag tussen de theorie, de eigen opleidingspraktijk en persoonlijke ontwikkeling aan de hand van hun persoonlijke leervraag en het onderwijsvernieuwingsproject binnen hun eigen opleiding.

Werkzaamheden die worden vervuld binnen diverse functies worden belicht vanuit  verschillende rollen. We werken daarbij met het hiernaast afgebeelde model.

Toelating
Toelating gebeurt op basis van voordracht: kandidaten worden door hun leidinggevende voorgedragen bij de VU LEARN! Academy en voeren een intakegesprek met de opleiders. Het programmabestuur besluit na advies door de opleiders over toelating. 

Wat brengt het SKO-programma de deelnemers?
De deelnemers ontvangen onderwijskundige verdieping en ondersteuning in de seniorrol onder meer door:

 • individuele coaching en begeleiding op het eigen project en de persoonlijke leervraag,
 • discussie met en feedback van een selecte groep peers uit de hogeschool,
 • opdrachten voor ontwikkeling,
 • persoonlijke eindpresentatie met feedback,
 • het certificaat Senior Kwalificatie Onderwijs.

Wat brengt het SKO-programma de opleiding of afdeling?

Gecertificeerde SKO-medewerkers 
 • functionerend op curriculumniveau binnen de opleiding met een aangetoond scherpe gefundeerde visie op het curriculum, gerelateerd aan de eindtermen van de opleiding,
 • die aangetoond onderwijskundig gefundeerd handelen bij onderwijsinnovatie en kwaliteitszorg,
 • hierbij aangetoond functioneel samenwerken, collega’s weten te inspireren, motiveren en mobiliseren,
 • aanspreekpunt zijn bij implementatie van onderwijskwaliteit, -verbetering en –borging,
 • met een netwerk van collega’s binnen het hoger onderwijs die allen opereren op curriculumniveau.
Het SKO-programma beslaat een doorlooptijd van één studie jaar, met twee opleiders per groep, waarin de deelnemers intensief worden begeleid.
Het gehele programma bestaat uit:
 • een individueel intakegesprek:
  om na te gaan in hoeverre de kandidaat aan de voorwaarden voldoet, hoe de verwachtingen van de kandidaat aansluiten bij de doelstellingen van het traject en of de kandidaat voldoende tijd heeft om het traject te volbrengen. HIerin worden ook de leerwensen geinventariseerd en waar mogelijk ingepast in het programma.
 • drie individuele coaching gesprekken:
  waarin aandacht en tijd is voor de persoonlijke leervraag van de kandidaat en zijn of haar projectvoortgang en tijd voor formatieve feedback op opdrachten.
 • tien opleidingsdagen:
  waarin de verschillende thema’s door middel van gastsprekers, opdrachten en oefeningen worden uitgewerkt waarin de deelnemer in vier peergroepbijeenkomsten met drie cursisten met verwerkings- en verdiepingsopdrachten aan de slag gaat in zijn eigen opleiding. waarin door middel van tussentijdse opdrachten geleerd wordt over SIE-model, onderwijskundige visie, curriculumanalyse, netwerk-versterking, mentorschap, 360 graden feedback en portfolio-ontwikkeling.
 • een eindpresentatie en feestelijke afsluiting:
  waarin deelnemers aan de opleiding en collega’s zichtbaar maken wat de opbrengst is van het SKO-programma voor henzelf en de opleiding.
Deelnemers dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen om te kunnen deelnemen:
 1. Deelnemers zijn in het bezit van een Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB). In het SKO-programma wordt voortgebouwd op de kennis en vaardigheden van de BDB.
 2. Deelnemers vervullen bij aanmelding reeds diverse rollen op curriculumniveau,
 3. Deelnemers dienen de verantwoordelijkheid te dragen voor een vakoverstijgend project binnen de eigen opleiding/afdeling. Deelnemers brengen dit project in het SKO-programma, passen de inhoud van het programma direct toe op het project en worden hierbij in het programma uitgebreid begeleid (zie het SKO-programma). Voorbeeldprojecten zijn o.a. leerlijnontwikkeling, curriculumvernieuwing, aansluiting vooropleiding/selectie/matching, interdisciplinariteit bevorderen middels curriculumherziening, herprofilering van de opleiding, blended learning bevorderen op curriculumniveau, etc.
 4. Om echt werk te maken van de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van het project binnen de afdeling, dienen deelnemers voldoende tijd (160 uur) te kunnen investeren in zowel het SKO-programma als het in te brengen project.
 5. Deelnemers ontvangen hierbij voldoende ondersteuning van leidinggevende in de vorm van beschikbare tijd voor het SKO-programma en inhoudelijke (tussentijdse) afstemming over het project.
Gedurende het programma stelt de kandidaat een SKO-dossier op a.d.h.v. diverse tussentijdse opdrachten. Deelnemers ontvangen hierop feedback en coaching van de begeleiders. Aan het eind van het programma presenteert de deelnemer het project aan zijn peers en leidinggevende. Op basis van deze meesterproef ontvangt hij zijn SKO-certificaat.
Het SKO-programma wordt incompany aangeboden.

Contact
Voor inhoudelijke informatie over deze module kun je contact opnemen met: 
E  learnacademy@vu.nl
T 020 598 33 66