Master Docent HGZO

Van december 2018 t/m april 2019 zijn er weer diverse mogelijkheden om deel te nemen aan voorlichtingsbijeenkomsten en proeflessen! Kijk voor meer informatie bij het kopje 'Voorlichtingsdagen en proeflessen'.

De tweejarige deeltijdopleiding Docent HGZO is een door de NVAO geaccrediteerde HBO-master en leidt op tot innoverend zorgdocent met één been in de zorgpraktijk. Deze docent functioneert op het raakvlak van onderwijs, zorginhoudelijk onderzoek en zorgpraktijk. De opleiding is uniek in Nederland en sluit aan bij de veranderde eisen van het werkveld. In het programma van de master Docent HGZO staan de competenties didactisch handelen, innoveren, onderzoeken en professionaliseren centraal. Na het succesvol afronden van de opleiding wordt de graad Master of Education verleend.
 

Voor wie?

 • (Paramedische) zorgprofessionals met een hbo-bachelor diploma in de zorg: diëtisten, echografisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten, MBB-ers, mondhygiënisten, oefentherapeuten Cesar, oefentherapeuten Mensendieck, optometristen, orthoptisten, podotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen.
 • HGZO-docenten met ruime werkervaring in de zorgpraktijk en voldoende betrokkenheid in het werkveld. 
 

Master of Education en Basiskwalificatie Examinering

Na het succesvol afronden van de master wordt de titel Master of Education (MEd) verleend en het BKE-certificaat uitgereikt (Basiskwalificatie Examinering). Je kunt hiermee lesgeven in elke fase van een zorgopleiding, studenten begeleiden bij hun afstudeeronderzoek, zelf onderzoek doen, betrokken raken bij lectoraten, ontwikkelingen in de zorg vertalen naar onderwijs en didactisch verantwoorde onderwijsprogramma's ontwerpen. Je bent klaar voor de complexe en steeds veranderende praktijk in het zorgonderwijs.

Waarom deze Master volgen?

 • Je ontwikkelt je tot expertdocent, gespecialiseerd in zorg en het zorgonderwijs;
 • Je draagt actief bij aan het verbeteren van de onderwijsorganisatie en de kwaliteit van het onderwijs;
 • Door het vormgeven van zowel onderwijskundig en zorginhoudelijk verantwoorde onderwijsleersituaties creëer je voor studenten een krachtige leeromgeving;
 • Je draagt bij aan de verspreiding van zorginhoudelijke kennis en inzichten in het onderwijs door praktijkgericht onderzoek uit te voeren op het gebied van de gezondheidszorg; 
 • Je stimuleert studenten om ook zelf een kritische blik en onderzoekende houding te ontwikkelen; 
 • Je leert onderwijs op een systematische en kritische wijze te evalueren en te optimaliseren;
 • Je leert hoe je voortdurend je didactisch-onderwijskundige competenties kunt blijven ontwikkelen;
 • Je behaalt de titel Master of Education (MEd);
 • Je behaalt je BKE (Basiskwalificatie Examinering);
 • Afgestudeerden aan de Master Docent HGZO stimuleren verdere onderwijsontwikkeling in docententeams en zijn inspiratiebron voor hun collega’s;
De Master Docent HGZO is de enige onderwijskundige master van Nederland die onderwijsinnovatie verbindt met de zorgpraktijk. Daardoor kun je op zowel didactisch als inhoudelijk niveau je studenten optimaal begeleiden in hun studie en studieloopbaan!

Deelnemers over de Master Docent HGZO

Janneke Sandee-GeurtsTwee oud-deelnemers vertellen over hun ervaringen met de Master:

Janneke Sandee-Geurts is van oorsprong fysiotherapeut, maar heeft de stap gemaakt naar docent fysiotherapie bij Fontys Paramedische Hogeschool. Drie dagen per week is ze docent, de andere twee dagen blijft ze als fysiotherapeut werkzaam. De master HGZO hielp haar bij deze nieuwe weg in haar loopbaan. Lees hier het volledige interview.

Laila_van_ZadelhoffLaila van Zadelhoff is werkzaam als docent radiotherapie bij de opleiding Medische Beeldvorming en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) aan de Hogeschool Inholland in Haarlem en heeft de master HGZO succesvol afgerond. Laila vertelt over haar ervaringen met de opleiding en hoe deze haar loopbaan in een stroomversnelling bracht. Lees hier het volledige interview.Master Docent HGZO

De tweejarige deeltijdopleiding master Docent HGZO wordt verzorgd door het UCGB, onderdeel van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB) aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. Als universitair centrum kan het UCGB voor deze opleiding de brug slaan tussen wetenschappelijke kennis en inzichten en toepassing daarvan in het zorgonderwijs. De opleiding kenmerkt zich door heterogene groepen met docenten-in-opleiding vanuit verschillende beroepsgroepen in de zorg en door speciale aandacht voor evidence-based handelen. Bij alle docenttaken wordt verwacht dat de docent zijn handelen kan verantwoorden vanuit wetenschappelijke, professionele en persoonlijke kennis en inzichten op het gebied van het onderwijs en de gezondheidszorg.
 
In het kader van de ontwikkeling van vakdidactiek en het evidence-based lesgeven en onderwijskundig ontwerpen is er naast onderwijskundige en didactische verdieping ook sprake van zorginhoudelijke verdieping tijdens de opleiding. Tijdens de opleiding bekwamen de docenten-in-opleiding zich in de vier competenties - Didactisch Handelen, Innoveren, Onderzoeken en Professionaliseren - door gericht te oefenen in verschillende beroepsgetrouwe situaties.

Studiegids
Meer informatie over de inhoud en werkwijze van de opleiding is te vinden in de studiegids master HGZO

De master Docent HGZO komt voort uit de 'eerstegraads Docentenopleiding HGZO', die ruim 25 jaar in het HGZO bekend heeft gestaan als de opleiding die zeer competente HGZO-docenten aflevert. De NVAO-geaccrediteerde master Docent HGZO is hiervoor in de plaats gekomen.
Dag en tijd
Het eerstvolgende cohort start in oktober 2019.
De onderwijsbijeenkomsten op de VU vallen voor cohort 2019 op de woensdag van 9.30 - 16.45.

Kosten
Studiekosten per studiejaar: € 9335,- (2018 - 2019, exclusief studieboeken).
Studiekosten zijn aftrekbaar bij de belasting. Kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie over wat voor jou van toepassing is.
Voor deze opleiding kunnen deelnemers met een docentaanstelling een lerarenbeurs aanvragen. Meer informatie over het aanvragen van een lerarenbeurs vind je op de website van DUO. Onze gegevens in het CROHO zijn: Brin 21PL en Isat 70168.
Gemiddeld 20 uur per week:
 • Contacturen op de VU (6 uur)
 • Praktijkuren op een onderwijspraktijkplaats (4-6 uur)
 • Zelfstudie (8-10 uur)

De totale studielast bedraagt 60 EC of 1680 sbu.

Aan deelname van de master Docent HGZO worden instroomeisen gesteld. Deze kun je downloaden in dit overzicht met alle eisen met betrekking tot opleidingen en werk(ervaring) in zorgonderwijs.

Mogelijke wijziging instroomeisen
Momenteel wordt onderzocht of kandidaten met een mbo-diploma in de zorg en aanvullende specialisaties op hbo-niveau toegelaten kunnen worden tot de master Docent HGZO. Eind maart wordt hierover een besluit genomen. Is deze ontwikkeling relevant voor u en wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden, stuur dan een e-mail naar secretariaathgzo@vu.nl en/of meld u aan voor de voorlichtingsbijeenkomst op 6 april 2019.

Aanmelden
Het volgende cohort start in oktober 2019.
Het aanmeldingsformulier (verschijnt binnenkort op deze pagina) en eventuele bijlagen kunnen gestuurd worden naar:

VU-UCGB
T.a.v. S. Colenbrander, kamer 11A-59 
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Of gemaild worden naar s.colenbrander@vu.nl.

Meer informatie over de aanmeldings-, plaatsings- en EVC-procedure is te vinden in de Toelatingsprocedure.

Voorlichtingsbijeenkomsten
Wil je kennismaken met de Master Docent HGZO en je vragen stellen aan een docent uit de opleiding?
Je bent van harte welkom bij de voorlichtingsbijeenkomst aan de Vrije Universiteit!

 • Op dinsdag 4 december 2018 van 19.00 - 21.00 uur (tijdens de VU masteravond)
 • Op zaterdag 9 maart 2019 van 11.00 - 13.00 uur (tijdens de VU masterdag)
 • Op zaterdag 6 april 2019 van 11.00 - 13.00 uur

Kom je ook?
Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar Sjoukje Colenbrander, medewerker secretariaat: s.colenbrander@vu.nl
Vermeld in je e-mail: je naam, de beroepsgroep zorg waarin je werkzaam bent en je huidige werkzaamheden (in de zorg of als docent bij een onderwijsinstelling).
Dan zorgen we dat de informatiebijeenkomst nog beter is afgestemd op de deelnemers!
 
Proefles
Van december tot en met maart zijn er verschillende data waarop je een gratis en geheel vrijblijvend een proefles uit de Master Docent HGZO kunt volgen. Een leuke en leerzame manier om kennis te maken de opleiding en de opleiders en om te ervaren hoe het is om in de master aan de slag te gaan. Heb je hier interesse in, kijk dan eerst even of je aan de instroomeisen van deze master voldoet. Is dit het geval, stuur dan een e-mail met je naam, welke zorgopleiding je in het verleden gevolgd hebt en je onderwijservaring naar Stan Buis, coördinator en docent van de opleiding: s.buis@vu.nl.
De data waarop deze proeflessen gevolgd kunnen worden zijn: 3 december, 10 december, 7 januari, 9 januari, 14 januari, 28 januari, 4 februari, 11 februari, 13 februari, 11 maart en 25 maart.
Afhankelijk van je interesse qua onderwerp en beschikbaarheid prikken we in overleg een moment waarop je mee kunt lopen!

Voldoe je niet aan de instroomeisen doordat je niet genoeg onderwijservaring hebt, kijk dan bij de Docentenopleiding hbo-docent medisch-biologische vakken.

Annuleringsvoorwaarden opleiding

Annulering door deelnemer
Annulering van plaatsing (al dan niet onder voorbehoud van onderwijspraktijkplaats) dient door de deelnemer schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Tot 12 weken voor aanvang van de opleiding worden bij annulering administratiekosten van € 100,- in rekening gebracht. Bij annulering van plaatsing tussen de 12 en 8 weken voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 5% van de studiekosten van het betreffende studiejaar verschuldigd, bij annulering tussen de 8 en 2 weken voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 50% van de studiekosten verschuldigd. Indien binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding wordt geannuleerd, brengt het UCGB de volledige studiekosten in rekening.

Tussentijds de opleiding beëindigen
Indien de deelnemer tijdens het eerste studiejaar van de opleiding besluit te beëindigen of moet beëindigen, vindt géén restitutie van de studiekosten van dat studiejaar plaats. Alleen bij overlijden, ernstige, langdurige ziekte of ernstig ongeval worden in overleg met de opleidingsorganisatie de studiekosten van het niet genoten deel van de opleiding teruggestort.

Indien de deelnemer tijdens het tweede studiejaar van de opleiding besluit te beëindigen of moet beëindigen, wordt bij stoppen tot 16 weken na aanvang van het tweede jaar 1/3 van de studiekosten van dat studiejaar in rekening gebracht. Bij beëindiging tussen de 16 en 32 weken wordt 2/3 van de studiekosten in rekening gebracht, daarna is de deelnemer de volledige studiekosten verschuldigd. Bij overlijden, ernstige, langdurige ziekte of ernstig ongeval worden in overleg met de opleidingsorganisatie alleen de studiekosten van het genoten deel van de opleiding (afgerond in maanden) in rekening gebracht.

Hier vind je de Algemene voorwaarden voor dienstverlening UCGB (.pdf).
De master Docent HGZO kan ook op locatie en op maat worden verzorgd.

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met opleidingscoördinator Stan Buis, telefoon (020) 59 88600, e-mail s.buis@vu.nl.

Online brochure
Lees hier online de brochure van de master Docent HGZO.
Wil je meer weten over de inhoud van deze master of heb je vragen over deelname, planning of toelating?
Of een keertje meelopen met een van de huidige deelnemers? Neem dan contact met ons op:


Algemeen
Sjoukje Colenbrander (secretariaat)
T (020) 59 86903
E s.colenbrander@vu.nl

Inhoud opleiding
Stan Buis (opleidingscoördinator)
T (020) 59 88600
E s.buis@vu.nl

Inge Boon
T (020) 59 88600
E i.boon@vu.nl