Toetsscan op opleidingsniveau – trainingstraject

De VU heeft in de onderwijsagenda 2018 het volgende geformuleerd:

  • Elke opleiding voert cyclisch in het jaar na de (her)accreditatie, een toetsscan uit om het toetsplan (i.e. toetsbeleid en toetsprogramma) te actualiseren. In het toetsplan wordt onder andere verwoord welke BKE- en SKE-scholingswensen er binnen de opleiding zijn. 
De LEARN! Academy voorziet in de begeleiding van deze toetsscan met het onderstaande trainingstraject.

Toetsbeleid maken op basis van gemeenschappelijk geformuleerde ambities

Variant 1: Wil de opleiding een volledige audit laten uitvoeren door LEARN! Academy dan hoeft de opleiding geen extra papierwerk te produceren (zoals een midterm review of kritische reflectie). Door middel van een vijftal groepsgesprekken wordt duidelijk waar de opleiding op dit moment staat en stelt de groep vast op welke manier het beleid uitgestippeld moet gaan worden richting de eerstvolgende verbeterstap.

Variant 2: Wil de opleiding zelf de touwtjes in handen houden? Dan kan er ook alleen een toetsdeskundige moderator de opleiding begeleiden bij de methode de toetsing getoetst.

Voor wie?

Voor variant 1 wordt per bijeenkomst een groep van 5 - 15 betrokkenen uitgenodigd met daarin een mix van betrokkenen bij eenzelfde curriculum die kunnen fungeren als afvaardiging van de volgende of vergelijkbare gremia: examencommissie, toetscommissie, opleidingscommissie, opleidingsmanagement, curriculumontwikkelaar, examinatoren, tutoren, junior docenten, externe examinatoren en  studenten.

Voor variant 2 wordt een vast kernteam geformeerd met daarin een mix van betrokkenen bij eenzelfde curriculum die kunnen fungeren als afvaardiging van de volgende of vergelijkbare gremia: examencommissie, toetscommissie, toetscoördinator, opleidingscommissie, opleidingsmanagement, curriculumontwikkelaar, examinatoren, tutoren, junior docenten, externe examinatoren en studenten.

Doel en resultaat

Variant 1: Een door de auditor geschreven eerste versie van het toetsbeleid van de opleiding waarin zowel de stand van zaken staat, als de gewenste situatie na 5 jaar. Met een dergelijk beleid kan men samen werken aan de te ondernemen stappen om tot de nieuwe situatie te komen. Ter inspiratie is hier een voorbeeld te vinden van een dergelijk toetsbeleid.

Variant 2: positie en ambitie bepaling rondom toetsing met geprioriteerde doelen.

Inhoud en werkwijze

De auditor zal bestaande documenten opvragen en op basis daarvan in vijf groepsgesprekken extra informatie inwinnen, observaties voorleggen en de groep keuzes laten maken. Dit zal gebeuren vanuit de methode de toetsing getoetst.

Dit traject kan op verzoek ook in het Engels worden aangeboden.

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten
Variant 1:  5 bijeenkomsten van 3 uur.
Variant 2:  3 bijeenkomsten van 4 uur  en 1 bijeenkomst van 2 uur.
Data bijeenkomsten
In overleg
Studiebelasting
Variant 1: Per deelnemer 15 uur, te weten:
- Deelname aan 5 bijeenkomsten van 3 uur.
Variant 2: Per deelnemer 18 uur, te weten:
- Inlezen methodiek (4 uur).
- Deelname aan 3 dagdelen van ieder 4 uur (12 uur).
- Deelname aan terugkoppeling binnen de opleiding (2 uur).
Locatie
Metropolitan, VU Amsterdam. Indien men een andere locatie wenst, dan mag die georganiseerd worden.
PrijsindicatieVariant 1: € 15.000 euro.
Variant 2: € 5.000 euro
Neem voor speciale partnertarieven contact met ons op.
Wie kan zich inschrijven?
Variant 1: Groep van betrokkenen bij eenzelfde opleiding van 5 - 15 deelnemers.
Variant 2: in overleg.
Aanmelden
Via het online interesseformulier kunt u zich aanmelden of specifieke informatie opvragen voor dit traject.
Contact
Bij vragen over inschrijving, planning en betaling kunt u contact opnemen met het onderwijssecretariaat: toetsbekwaamheid.fgb@vu.nl