Senior Kwalificatie Examinering - trainingstraject

Als docent word je al in de BDB en de BKE voorbereid op het werken met de toetscyclus binnen een cursus. Maar als major-coördinator, leerlijncoördinator,  jaarcoördinator of programmacoördinator moet je ook grip hebben op vakoverstijgende toetsing , waarbij niet zelden een grote diversiteit aan toetsvormen wordt ingezet. Dit vraagt een andere benadering die het BKE-niveau ontstijgt. Je krijgt te maken met toetsprogramma’s van de opleiding, toetsbeleid en instellingstoetskaders. Het SKE-traject is bedoeld voor mensen met een rol in de toetsorganisatie die een hoge mate van toetsdeskundigheid vraagt. Het is een traject dat een stevige tijdsinvestering vraagt (ca. 200 uur, afhankelijk van het gekozen project), waarbij je zelfstandig aan een eigen toetsproject werkt. Onze ervaring is dat de externe druk van een interne audit of een naderende visitatie de kans op tijdige en succesvolle afronding aanmerkelijk vergroot.

Voor wie?

Onderwijsprofessionals die op een hoog niveau met toetsing bezig zijn, zoals opleidingsdirecteuren, opleidingscoördinatoren, examencommissieleden, beleidsmedewerkers toetskwaliteit met een actieve rol in toetsing, toetscoördinatoren, etc.

Toelatingseisen

Deelnemers dienen toetskennis op BKE-niveau te beheersen. Een BKE-certificaat is geen vereiste, maar in dat geval zal u wel gevraagd worden een BKE-handboek door te nemen of een diagnostische toets te doen, zodat u weet welke hiaten u voorafgaand aan de eerste bijeenkomst moet vullen. Onze ervaring is dat u daadwerkelijk voor 200 uur dient te worden vrijgesteld van andere taken, aangezien anders de kans op een succesvol uitgevoerd project gering is.

Doel en resultaat

Landelijk zijn 4 criteria geformuleerd waaraan SKE-ers moeten voldoen; welke voor u van toepassing is/zijn, is grotendeels afhankelijk van uw rol in de toetsorganisatie. Uiteraard kunt u op basis van eerder verworven ervaring ook voor criteria kwalificeren die niet binnen het gekozen project vallen.

  • SKE1: Is in staat de toetscyclus toe te passen voor het toetsen van leerresultaten van studenten binnen verschillende vakoverstijgende modules/ onderwijseenheden met verschillende toetsvormen en levert hiervoor adequaat bewijs in de vorm van meerdere toetsontwerpen.
  • SKE2: Is in staat de kwaliteit van het toetsprogramma te analyseren en verbeteracties te formuleren.
  • SKE3: Levert een bijdrage aan het toetsbeleid van de gehele opleiding.
  • SKE4: Is in staat de kwaliteit van toetsen van collega- examinatoren te evalueren en aanbevelingen te doen gerelateerd aan de visie en het beleid op toetsen van de instelling. Kan collega’s op deze manier begeleiden in het verbeteren van toetsen.
Certificering is niet standaard opgenomen in dit traject, omdat professionalisering het primaire doel is. Dit traject biedt uiteraard wel de mogelijkheid om een SKE-dossier op te bouwen. Ook is tegen meerprijs certificering  mogelijk op één of meerdere SKE-criteria. Hiervoor moet u de ontwikkelde materialen en een reflectiedocument inleveren en wordt een criteriumgericht interview afgenomen.

Inhoud en werkwijze

Het traject loopt over een academisch jaar en bestaat uit een drietal plenaire bijeenkomsten, diverse individuele coachingsgesprekken en een aantal uitwisselingsmomenten met collega’s uit de groep. Aan de start van het traject worden deelnemers individueel uitgenodigd hun beoogde project en doelen te bespreken, zodat zij met een geschikt project kunnen beginnen. In dat gesprek zal ook duidelijk worden voor welk(e) SKE-criterium/a de deelnemer zich met dit project zou kunnen laten certificeren.  De inhoud van de bijeenkomsten wordt optimaal afgestemd op de wensen en behoeften van de groep en is afhankelijk van voorkennis en ervaring.

Reactie van cursist

"Heel veel dank voor het mooie SKE-traject dat jullie ontwikkeld hebben. Ik heb met veel plezier deelgenomen aan jullie pilot en er veel van geleerd. We gaan er als opleiding zeker profijt van hebben (en hebben dat al gehad)!"
- Melissa Bremmer, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten
3 plenaire bijeenkomsten van een dag, enkele individuele coachingsgesprekken, bijeenkomsten in studieduo’s/ -trio’s.
Data bijeenkomsten
In overleg
Studiebelasting
Indicatie is 200 uur per deelnemer, maar een en ander is ook afhankelijk van de aard van het project, de voorkennis etc.
Locatie
In overleg.
PrijsindicatieBij 10 deelnemers: € 8700.-
Certificering: € 1800,- per persoon
Wie kan zich inschrijven?
Minimaal 6, maximaal 10 deelnemers.
Aanmelden
Via het online interesseformulier kunt u zich aanmelden of specifieke informatie opvragen voor dit traject.
Contact
Bij vragen over inschrijving, planning en betaling kunt u contact opnemen met het onderwijssecretariaat: toetsbekwaamheid.fgb@vu.nl