Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO), informatie voor VU-docenten

Joint programme VU-UvA

De VU en de UvA hebben de krachten gebundeld en een gelijkwaardige en afgestemd SKO-programma voor beide universiteiten (door)ontwikkeld, met gelijkwaardige certificaten. Met deze samenwerking lopen de VUen UvA landelijk voorop met het oog op wederzijdse afstemming en erkenning van de SKO. De Nederlandstalige programma's zijn interfacultair binnen een universiteit. Het Engelstalige programma dat in 2017 start is interuniversitair en is toegankelijk voor deelnemers van de VU en de UvA.

Ga hier naar de pagina Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) met informatie voor UvA-docenten

Bij het doorontwikkelde SKO-programma dat vanaf 2017 verzorgd wordt is er één route naar de SKO. De twee verschillende trajecten die in het verleden bestonden: de SKO onderwijskundig Leiderschap (SKO-L) en de SKO onderwijskundig specialist (SKO-S), die qua inhoudelijke accenten verschilden, maar tot hetzelfde certificaat leidden, zijn geïntergreerd tot één programma. Dit programma is uitgebreid met één opleidingsdag zodat de accenten uit de SKO-L en SKO-S in het nieuwe programma volledig tot hun recht komen.

Doelgroep
Bent of wordt u senior docent? Met het traject gericht op het behalen van de Senior kwalificatie onderwijs(SKO) kunt u zich verder ontwikkelen op het gebied van coördinerende en managementtaken binnen het onderwijs. Ook biedt de SKO u de mogelijkheid om u (vak)didactisch en onderwijskundig verder te ontwikkelen, en met individuele coachgesprekken maakt daarnaast uw persoonlijke ontwikkeling onderdeel uit van de SKO-traject. U bent een potentiële gegadigde voor de SKO als u door uw omgeving (faculteit/afdeling/sectie) wordt gezien als ‘trekker’ binnen de opleiding. U neemt verantwoordelijkheid en valt op in kunde en gedrevenheid in het onderwijs. Op basis van deze kwaliteiten wordt u vanuit uw faculteit voorgedragen om mee te doen aan de SKO.

In de indeling volgens het Onderwijsraamwerk van de VU is de SKO bestemd voor medewerkers van ACTA, VU en VUmc in de UFO-profielen docent 1 en 2, UD, UHD en HL. Dit kan gaan om medewerkers die een of meer van de onderstaande rollen, posities en/of functies (gaan) vervullen in het universitair onderwijs:

 • coördinator van een groter samenhangend geheel van onderwijsonderdelen
 • onderwijscoördinator op afdelings- of facultair niveau
 • lid of voorzitter van bijvoorbeeld opleidingscommissie en curriculumcommissie
 • begeleider van junior collega’s
 • onderwijsdirecteur
 • opleidingsdirecteur

Ook kan het onderwijsgevenden betreffen die zich inhoudelijk verder willen ontwikkelen op het gebied van curriculumverbeteringen.

Het SKO-programma van de Vrije Universiteit van Amsterdam kan ook gevolgd worden door senior docenten van andere universiteiten die aan bovenstaande beschrijving voldoen.

Naast de SKO biedt de LEARN! Academy ook de Leergang Onderwijskundig Leiderschap (LOL) aan. Deze is bedoeld voor personen die verkeren in de positie om invloed uit te oefenen op facultair niveau. Dat betekent dat zij verantwoordelijkheid dragen voor een opleiding of een groter geheel binnen een faculteit. Concreet gaat het om opleidingsdirecteuren, onderwijs-portefeuillehouders, afdelingshoofden of om docenten die naar zo´n positie kunnen toegroeien. De leergang bouwt voort op de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO). Deze kwalificatie of aantoonbaar functioneren op SKO-niveau vormt dan ook een van de toelatingsvoorwaarden voor het traject. Deelname vindt plaats op voordracht van de decaan van de faculteit. Meer informatie over dit traject vindt up de pagina van de LOL.

Doel
Het doel van het SKO-programma is om (potentiële) senior docenten te bekrachtigen in de verschillende rollen die zij uitvoeren. Hiermee krijgt wetenschappelijk personeel de mogelijkheid zich op een onderwijsloopbaan te richten. Dit kan (al of niet indirect) positieve invloed hebben op studierendementen en de effectiviteit van het onderwijsmanagement.

In het SKO-opleidingstraject wordt voortgebouwd op de kennis en vaardigheden waarover onderwijsgevenden in het bezit van de Basiskwalificatie onderwijs (BKO) beschikken. Bij de BKO gaat het erom dat de docent academisch onderwijs ontwikkelt en dit zodanig uitvoert dat het leren van studenten optimaal wordt bevorderd. De SKO richt zich op senior docenten die een spilpositie vervullen in het onderwijs aan de VU. Senior docenten zijn degenen die ― vanuit het midden van de onderwijsorganisatie ― niet zozeer de grote lijnen van het beleid uitzetten, maar verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke invulling en aansturing van het onderwijsbeleid. Zij verbinden de beleidslaag met de uitvoerende laag en leveren daarmee een cruciale bijdrage aan de onderwijskwaliteit aan de VU. Ook kan het gaan om onderwijsgevenden die zich speciaal toeleggen op het gedegen voorbereiden en invoeren van verbetering in het curriculum.

 

Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO)

Senior Teaching Qualification in EnglishHet programma van de SKO sluit nauw aan op de dagelijkse praktijk van u als (toekomstig) senior docent en biedt u ondersteuning bij actuele vraagstukken. Uw directe werkomgeving (leidinggevende, collega’s) en de context van het werk worden betrokken in de opleiding. Het doel van het SKO-programma is om u als (potentiële) senior docent te bekrachtigen in de verschillende rollen die u vervult binnen het onderwijsveld. Het programma is opgebouwd langs de verschillende rollen die de senior docenten binnen de organisatie vervullen.

Het SKO-programma is opgebouwd uit vijf verschillende rollen die senior-docenten binnen de VU organisatie vervullen: van visionair, verbinder, ontwikkelaar, organisator en begeleider. Alle senior docenten vervullen deze rollen: zij hebben allen een visie op onderwijs, coördineren curriculumonderdelen of groepen, zijn begeleider voor junior docenten en ontwikkelen nieuw onderwijs.
De inhoud en specifieke invulling van deze vijf rollen worden aan de hand van de vragen in de volgende figuur verhelderd.

 

De rollen van de senior docent

 afbeelding rol senior docent SKO

 

In groepen van maximaal 14 deelnemers wordt u begeleid bij de verschillende rollen die u binnen de onderwijsorganisatie vervult. Een belangrijk onderdeel van het SKO-traject is het ontwikkelen en uitvoeren van een verbeter- en innovatietraject binnen de afdeling of opleiding, ofwel een 'SKO-project'. Daarbij kunt u denken aan de volgende thema’s: verbeteren van het studiesucces van eerstejaarsstudenten, ontwerpen van een interdisciplinaire opleiding, ontwerpen van een consistent ‘toetsgebouw’ voor de hele opleiding en verbeteren van de kwaliteitszorg binnen de faculteit. Een dergelijk traject duurt vaak langer dan een jaar. In het kader van het SKO-programma wordt een gedeelte van het traject intensief begeleid. Een ander belangrijk onderdeel is de persoonlijke leervraag. Deze vraag heeft betrekking op persoonlijke vaardigheden die een kandidaat nodig heeft bij het uitvoeren van het project.

Het SKO-programma beslaat een doorlooptijd van twaalf maanden, waarin de deelnemers intensief worden begeleid in de ontwikkeling op de vijf SKO-rollen en de persoonlijke leervraag. Het gehele programma bestaat uit:

 • een individueel intakgesprek:
    om na te gaan in hoeverre de kandidaat aan de voorwaarden voldoet, hoe de verwachtingen van de kandidaat aanlsuiten bij de doelstellingen van het traject en ofde kandidaat voldoende tijd heeft om het traject te volbrengen. 
 • drie individuele coaching gesprekken:
    waarin aandacht en tijd is voor de persoonlijke leervraag van de kandidaat en zijn projectvoortgang. 
 • zes opleidingsdagen:
    waarin de verschillende rollen door middel van gastsprekers, opdrachten en oefeningen worden uitgewerkt. 
 • vier peergroep bijeenkomsten:
    waarin de deelnemer met drie of vier cursisten met verwerkingsopdrachten aan de slag gaat in zijn eigen opleiding. 
 • tussentijdse opdrachten:
    gericht op visievorming, projectplanning, curriculumanalyse, netwerk-versterking, begeleiderschap, 360 graden feedback en dossier-ontwikkeling. 
 • een eindassessment:
    waarin beoordeeld wordt of de kandidaat voldoet aan de SKO-eindtermen op basis van zijn/haar SKO-dossier en een assessmentgesprek. 
 • een feestelijke afsluiting
U werkt tijdens het SKO-programma aan twee eindproducten die de basis vormen voor de beoordeling:

1) reflectiedocument waarmee u de ontwikkeling van uw senior docentkwaliteiten en vaardigheden inzichtelijk maakt;
2) verslag van een binnen de opleiding door u ontworpen en uitgevoerd verbetertraject.

Beide producten worden opgenomen in een eindverslag, waarin de rode draad gevormd wordt door vragen over uw persoonlijke ontwikkeling tijdens het SKO-traject en welke meerwaarde u met uw project voor de organisatie heeft gecreëerd. U legt een assessment af. In dit assessmentgesprek licht u uw eindverslag toe. De assessoren stellen verdiepingsvragen om te kunnen beoordelen of u voldoet aan de eisen die aan het senior niveau gesteld worden.

N.B.: er geldt een presentieplicht. Van de zes plenaire SKO-dagen mag er maximal een halve dag gemist worden om het SKO certificaat te kunnen behalen. Zie contact en informatie voor de roosters.

 

Stapwie
1. voordrachtportefeuillehouder onderwijs/onderwijsdirecteur van faculteit
2. vragenlijst en onderwijs-CV invullen kandidaat
3. intakegesprekkandidaat en SKO-opleider
4. beslissing toelatingtoelatingscommissie-SKO

1.Voordracht (portefeuillehouder onderwijs/onderwijsdirecteur van faculteit) 

De aanmelding van kandidaten voor het SKO-traject vindt plaats op voordracht van de portefeuillehouder onderwijs/onderwijsdirecteur van de betreffende faculteit. Deze voordracht is een voorwaarde voor deelname aan het SKO-traject. Deze voordracht e-mailen zij aan de toelatingscommissie: sko@vu.nl (conform de brief aan hen). 

2.Vragenlijst en onderwijs-CV invullen (kandidaat)

Naast de voordracht dienen kandidaten een vragenlijst en onderwijs-CV in te vullen. Ook indien kandidaten een vorige ronde reeds een vragenlijst ingevuld hebben dienen zij dat deze ronde opnieuw te doen, zodat we over de meest recente gegevens beschikken. Kandidaten die zowel zijn voorgedragen als de benodigde documenten ingevuld hebben worden uitgenodigd voor een intakegesprek. De beslissing over de definitieve toelating neemt de toelatingscommissie-SKO na dit intakegesprek.

N.B.: er geldt een presentieplicht. Van de zes plenaire SKO-dagen mag er maximaal een halve dag gemist worden om het SKO-certificaat te kunnen behalen. Het is daarom belangrijk om van tevoren aan de hand van het rooster na te gaan of alle data schikken, alvorens zich aan te melden.

3.Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt er onder andere verkend in hoeverre er een match is tussen het project dat de kandidaat tijdens de SKO wil gaan uitvoeren, de mogelijkheden die de kandidaat hiertoe heeft vanuit zijn rol, de bijbehorende persoonlijke leervraag van de kandidaat en de inhoud van het SKO-programma. Een persoonlijke leervraag heeft betrekking op persoonlijke vaardigheden die een kandidaat nodig heeft bij het uitvoeren van zijn project. Tijdens het project wordt de kandidaat op deze vaardigheden gecoached. 

Het intake gesprek neemt drie kwartier in beslag. De kandidaat schrijft zich na uitnodiging zelf in op een tijdstip op de voorgestelde data in het rooster. Zie het tabblad  'contact en informatie' bij het kopje 'data en tijd bijeenkomsten'.

4.Beslissing toelatingscommissie-SKO

Op basis van zowel de gegevens in de vragenlijst als het intakegesprek wordt de geschiktheid bepaald. Een belangrijk criterium hierbij is onder andere dat de kandidaat zowel een relevant SKO-project als een bijbehorende persoonlijke leervraag (gericht op vaardigheden die nodig zijn om het project uit te kunnen voeren) heeft. Na de intakegesprekken wordt door de toelatingscommissie-SKO bepaald of de kandidaat definitief wordt toegelaten tot de SKO. Na een positief oordeel van de toelatingscommisse-SKO over geschiktheid wordt de kandidaat bij voldoende plaats definitief toegelaten tot het SKO-traject. Als er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zijn, vindt een naar grootte van de faculteit gewogen loting plaats. Kandidaten die een vorige ronde geschikt zijn bevonden, maar uitgeloot waren, hebben recht op een voorrangsplek.

De kandidaat ontvangt per e-mail bericht over de beslissing.

Er zijn drie mogelijke uitslagen na het intakegesprek:

· De kandidaat is geschikt bevonden voor de SKO op basis van de vragenlijst en intakegesprek en er is voldoende plaats om deel te nemen of (bij meer aanmeldingen dan plaatsen) de kandidaat is ingeloot.

· De kandidaat is geschikt bevonden voor de SKO op basis van de vragenlijst en intakegesprek, maar er is deze ronde geen plaats (de kandidaat is uitgeloot). Wij houden de kandidaat op de mailingslist en benaderen de kandidaat de volgende ronde (zodra het rooster bekend is) om interesse in deelname te peilen. De kandidaat komt in aanmerking voor een voorrangsplek. Indien de kandidaat deel wil/kan nemen kan de vragenlijst opnieuw ingevuld worden.

· Wij denken op basis van de vragenlijst en het intakegesprek dat het SKO-traject waar de kandidaat voor gekozen heeft op dit moment niet het juiste traject is. Voor zover mogelijk bespreken we onze inschatting al tijdens het intakegesprek met de kandidaat om gezamenlijk na te gaan welke andere mogelijkheden voor ontwikkeling er binnen de VU wellicht zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de kandidaat beter op zijn of haar plek is bij een van de andere opleidingsvarianten.

Duur opleidingIndividueel intakegesprek, 6 bijeenkomsten van een dag (2 dagdelen) en 3 individuele coachingsgesprekken van 1 uur met de docentopleider(s) en 1 assessmentgesprek. Tussen elke plenaire bijeenkomst komt u samen met een peergroep (een subgroep van 3 à 4 deelnemers) om aan (keuze)opdrachten te werken. Deze peergroepbijeenkomsten vinden 4 keer plaats en duren ca. 2 à 2,5 uur per keer. De data voor deze bijeenkomsten bepaalt u als peergroep in onderling overleg.  De SKO-opleiding beslaat 12 maanden.
Data en tijd bijeenkomstenDe planning van het traject voorjaar 2020 vindt u in het rooster SKO voorjaar 2020. Er wordt ook een Engelstalige variant aangeboden, zie hiervoor het rooster SKO voorjaar 2020-Engels
De planning van het traject najaar 2020 vindt u in het rooster SKO najaar 2020. Er wordt ook een Engelstalige variant aangeboden, zie hiervoor het rooster SKO najaar 2020-Engels.
StudiebelastingCirca 160 uur, inclusief contacttijd
Docentendrs. Karen van Oyen, dr. Hester Glasbeek, drs. Joyce Brouwer, drs. Allard Gerritsen, drs. Marieke Parijs, drs. Rachna in ’t Veld, drs. Christianne Vink, dr. Mariska Knol en drs. Carolijn Ouwehand.   
Daarnaast worden er gastsprekers met expertise op specifieke onderwerpen uitgenodigd.
LocatieVU LEARN! Academy
Nieuwe Universiteitsgebouw, 6e verdieping, A-vleugel
De Boelelaan 1111, 1081 HV Amsterdam
PrijsVU-medewerkers: € 75,- (administratiekosten)
Externe deelnemers: € 7.850,-
InschrijvenDe aanmelding van kandidaten voor het SKO-traject vindt plaats op voordracht van de portefeuillehouder onderwijs/onderwijsdirecteur van de betreffende faculteit. Het akkoord van deze portefeuillehouder/directeur is een voorwaarde voor deelname aan het SKO-traject. Er wordt mede geselecteerd op basis van de informatie die u in de vragenlijst  geeft. Als er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zijn, vindt een naar grootte van de faculteit gewogen loting plaats. Na een positief oordeel van de toelatingscommisse-SKO over de intake wordt u bij voldoende plaats definitief toegelaten tot het SKO-traject.
Contact
Informatie over inschrijvingen, planning en betaling: Ronny Toers Bijns, learnacademy@vu.nl (onderwijssecretariaat)
Inhoudelijke informatie: Karen van Oyen, k.e.m.van.oyen@vu.nl  (020) 59 82023 (coördinator SKO)
Voor het voordragen van kandidaten door portefuillehouder onderwijs/onderwijsdirecteur van faculteit: sko@vu.nl