Perspectieven op leren & doceren in het hoger onderwijs

Start op 27 september 2018

< Terug naar overzicht met alle academische modules voor hbo-docenten

Welke opvattingen hebben studenten over wat ‘leren’ is en hoe je dat het beste kunt doen?
Wat is de drijfveer van docenten om les te geven zoals ze doen?
Wat zijn eigenlijk de vooronderstellingen achter het curriculum van een opleiding?

In deze module gaan we op zoek naar de vooronderstellingen achter opvattingen van studenten over wat leren is, opvattingen van docenten over lesgeven en opvattingen over hoe onderwijsprogramma’s het best kunnen worden georganiseerd.
De manier waarop in het hoger onderwijs wordt geleerd door studenten en wordt lesgegeven door docenten en ook de manier waarop het onderwijs op curriculumniveau is georganiseerd,  lijkt misschien vanzelfsprekend. Toch zijn er bij het inrichten van onderwijsprogramma’s veel verschillende invalshoeken mogelijk. Wat is een goede leeraanpak? Wat is een goede docent of een geschikte student? Wat is de juiste studie- en beroepshouding? Wat zijn goede toetsvormen en wat is nuttige kennis? Dit zijn slechts enkele van de vele factoren waarover opvattingen kunnen verschillen.
De verschillende theorieën over leren zoals we ze uit de onderwijswetenschap kennen  – behaviorisme, cognitivisme, constructivisme en de cultuurhistorische benadering – vormen uiteraard onze uitvalsbasis, maar het gaat het er vooral ook om hoe deze theorieën in de praktijk uitwerken en eruit zien en hoe ze in allerlei vernieuwende onderwijsconcepten telkens in een andere jasje weer opduiken.

Voor wie?

Docenten in het hoger onderwijs die nieuwsgierig in de praktijk staan, graag willen doorzien wat er achter de vanzelfsprekendheden van de dagelijkse onderwijspraktijk schuilgaat en het interessant vinden om dit onderzoeksmatig te lijf te gaan. 

Doel en resultaat

Na afronding van deze module hebt u zelf een onderzoek uitgevoerd in de eigen onderwijspraktijk en kunt u op basis daarvan komen tot onderbouwde aanbevelingen voor een optimalisering van deze praktijk.  Van de deelnemers aan deze module wordt verwacht dat ze in de eigen praktijk met een eigen onderzoeksvraag zelf op onderzoek uitgaan. Dat onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit het in kaart brengen van de leeropvattingen van de eigen studenten of van de verschillende opvattingen die bestaan onder collega’s van de eigen opleiding. Maar het kan ook leiden tot een scan van het opleidingscurriculum en een voorstel ter verbetering.
 

Werkwijze

De aanpak die we hierbij kiezen is ‘onderzoekend’. We bestuderen relevante literatuur en gaan op basis daarvan op zoek naar instrumenten waarmee we verschillende opvattingen  van studenten, van docenten en het onderwijsconcept achter een curriculum in kaart kunnen brengen en passen deze  vervolgens ook toe. 
  • We bestuderen samen de literatuur en maken gelijk de vertaalslag naar de praktijk van universiteit en hogeschool . Op basis van de opgedane kennis formuleert u een vraagstelling en gaat u aan de slag in uw eigen praktijk. U kunt daarbij voor zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden kiezen. 
  • Tijdens de plenaire sessies bediscussiëren we de bestudeerde literatuur, werken we aan het opzetten van eigen onderzoek en het uitwisselen van de vorderingen. Daarnaast is er veel ruimte voor individuele feedback van de docent op de opzet en aanpak van uw onderzoek.
  • We sluiten de module af met posterpresentaties over het uitgevoerde onderzoek. 

Docent

Paul van den BosDr. Paul van den Bos, docent en opleider. Paul studeerde pedagogiek en onderwijskunde aan de universiteit van Leiden, heeft daar als onderwijskundig onderzoeker gewerkt en is gepromoveerd op de opvattingen van docenten over het eigen vak. Doet momenteel onderzoek naar de (veranderende) opvattingen van beginnende docenten in het hoger onderwijs. Heeft ruime ervaring als docent onderwijskunde en scriptiebegeleider aan universiteit en hogeschool. Daarnaast heeft hij veel ervaring als onderwijskundig adviseur op een breed terrein: curriculumontwerp, toetsing, onderzoeksbegeleiding, activerende didactiek, etc.

Praktische informatie

Aantal bijeenkomsten8 dagdelen, vaste cursusdag: donderdag van 09.30 - 13.00 uur
Looptijdmaart 2019 - mei 2019
Data bijeenkomstenhet rooster vindt u hier. 
Studiebelasting4 EC (112 uur)
Locatie
Vrije Universiteit Amsterdam
Kosten€ 1.200,- 
InschrijvenVia het online inschrijfformulier.

Contact en aanmelden

Voor praktische informatie over inschrijving, betalen en planning kunt u contact opnemen met:
Studentzaken Hoger Onderwijs
E  learnacademy@vu.nlempty