Betrouwbaar toetsen - workshop

Hanteer op professionele wijze basisconcepten voor betrouwbaarheid van toetsing

In het kwaliteitsdenken over toetsen worden vaak de termen: validiteit, betrouwbaarheid en inzichtelijkheid voor studenten genoemd. Het beoordelen van kwaliteit vraagt om heldere en objectieve maatstaven. Hoe vormt u zich een goed oordeel over de betrouwbaarheid van de toetsen en tentamens? Psychometrische analyses worden veelal gebruikt, maar ook het edumetrisch denkkader biedt hulp. Als docent, examinator, lid van een toets- of examencommissie dient u over deze kennis en vaardigheden te beschikken om correcte uitspraken te kunnen doen over kwaliteit en mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering. Deze workshop legt daarvoor de basis en neemt veelvoorkomende misconcepties over betrouwbaarheid van toetsen weg.

Voor wie?

De groep mag bestaan uit een mengeling van diverse rollen. Te denken valt aan rollen als docenten, cursuscoördinatoren, examinatoren, leden van de opleidingscommissie, leden van de examencommissie, jaarcoördinatoren, leden van onderwijswerkgroepen, minorcoördinatoren, opleidingscoördinatoren, opleidingsdirecteuren, onderwijsdirecteuren, beleidsmedewerkers onderwijs en toetscoördinatoren. Het verdient de voorkeur een groep te formeren van medewerkers die allen binnen eenzelfde opleiding betrokken zijn, zodat vanuit de mix aan toetsvormen binnen de opleiding de lesstof behandeld kan worden. Zodra zich binnen de faculteit een groep heeft gevormd van 10 tot 15 deelnemers met interesse in deze workshop, dan kan dit kenbaar gemaakt worden via dit interesseformulier.

Doel en resultaat

Na afronding van deze workshop kunt u op professionele wijze het basisconcept voor betrouwbaarheid van toetsing hanteren, toetsanalyses interpreteren, maatregelen treffen om de betrouwbaarheid van de eigen toets te borgen en met elkaar bepalen aan welke normen de diverse toetsvormen uit de opleiding moeten voldoen. Hiermee heeft de opleiding streefdoelen voor betrouwbaarheid per toetsvorm vastgesteld, zodat deze in het beleid opgenomen kunnen worden en men in de praktijk hiernaar toe kan werken.

Inhoud en werkwijze

Er kan gekozen worden voor twee soorten workshop.

  • De workshop op de plank, waarbij alle concepten in zijn algemeenheid behandeld zullen worden.
  • De workshop op maat, waarbij een overleg van te voren plaats zal vinden met de aanvrager. Zodat bepaald kan worden welk materiaal van de opleiding gebruikt zal worden in de cursus. 
Bij het tonen van interesse voor deze workshop kan aangegeven worden aan welke werkwijze er behoefte is.  Er wordt gestart met informatie uit extern opgelegde kaders en een introductie van de basisbegrippen, zoals betrouwbaarheid, test- en hertest betrouwbaarheid, KR20, KR21, Cronbach alfa,interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, vier-ogen principe, peer feedback, horizontaal nakijken, betrouwbaarheid bij opdrachten beoordelen, beoordelaarsfouten en kalibreersessie. U oefent op basis van eigen of voorbeelddata met het bepalen en interpreteren van deze gegevens. Op basis van de geconstateerde stand van zaken worden voorstellen gedaan ter optimalisatie van de betrouwbaarheid van de toetsen in de opleiding. Dit kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat in het toetsbeleid van de opleiding of faculteit streefdoelen of kwaliteitsnormen opgenomen worden

Dit traject kan op verzoek ook in het Engels worden aangeboden.

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten
1 bijeenkomst van 4 uur
Data bijeenkomsten
In overleg
Studiebelasting

Locatie
Metropolitan, VU Amsterdam Indien men een andere locatie wenst, dan mag die georganiseerd worden.
Prijsindicatie€ 1200,- per workshop.
Extra kosten maatwerktarief op basis van € 150,- euro per uur. 
Voor eventuele reistijd kunnen kosten in rekening gebracht worden.
Neem voor speciale partnertarieven contact met ons op.
Wie kan zich inschrijven?
Groep van betrokkenen bij eenzelfde opleiding van 10 -15 deelnemers.
Aanmelden
Via het online interesseformulier kunt u zich aanmelden of specifieke informatie opvragen voor dit traject.
Contact
Bij vragen over inschrijving, planning en betaling kunt u contact opnemen met het onderwijssecretariaat: toetsbekwaamheid.fgb@vu.nlempty