Werken met een Toetsplan (SKE2 en SKE3) - coachingstraject

Een toetsbekwame organisatie begint bij een goed doordacht toetsplan. Een toetsplan bestaat volgens het VU-toetskader uit een combinatie van toetsbeleid en een toetsprogramma .
Toetsbeleid is een getrapt proces. Onderwijsinstellingen formuleren een toetskader op basis van de geldende wettelijke verplichtingen, accreditatiekaders en hun eigen visie op onderwijzen en toetsen. Faculteiten moeten dit kader vervolgens uitwerken tot een toetsbeleid dat past bij het spectrum van opleidingen dat zij verzorgen. Een opleidingsdirecteur moet het facultaire toetsbeleid weer omzetten naar concrete afspraken, procedures en werkwijzen die passen bij de betreffende opleiding.

In het toetsprogramma maakt een opleiding zichtbaar waar de verschillende eindtermen worden getoetst, hoe de opbouw van de cursussen is georganiseerd, hoe verschillende toetsvormen gespreid worden en hoe je als opleidingsdirecteur kunt garanderen (en daarmee als examencommissie borgen) dat een student die de eindstreep van de opleiding haalt, ook daadwerkelijk alle eindtermen in voldoende mate gerealiseerd heeft.
Zo’n toetsprogramma stel je een keer op, maar dat moet vervolgens ook onderhouden worden; hoe zorg je dat het actueel blijft, welke afspraken verbind je eraan, wie betrek je daar allemaal bij en welke rol krijgt dat document in de opleiding? Al deze elementen komen in dit traject aan bod.

In het toetsbeleid van de opleiding wordt vastgelegd aan welke kwaliteitseisen toetsing moet voldoen, zodat het toetsprogramma geëffectueerd kan worden. Hierbij worden de PDCA-cycli vastgelegd, die het mogelijk maken om de kwaliteit van toetsing structureel te kunnen leveren en borgen.

Voor wie?

Iedereen die op het niveau van de opleiding met toetsing bezig is: Opleidingsdirecteuren, opleidingscoördinatoren, programmacoördinatoren, leerlijncoördinatoren, toetscoördinatoren, etc.
Voor examencommissieleden adviseren wij voor vergelijkbare thematiek een bijeenkomst uit ons aanbod voor examencommissies.

Toelatingseisen

De opleiding moet het traject Toetsscan op opleidingsniveau hebben afgerond.

Doel en resultaat

De deelnemer is in staat de kwaliteit van het toetsprogramma te analyseren en verbeteracties te formuleren en levert een bijdrage aan het toetsbeleid van de gehele opleiding.
Het resultaat van het traject is een afgerond toetsplan (i.e. toetsbeleid en toetsprogramma).

Deze workshop biedt de mogelijkheid om een SKE-dossier op te bouwen door ook SKE 1 en 4 te volgen. Ook is tegen meerprijs deelcertificering  mogelijk op de SKE-2 en SKE-3 criteria. Hiervoor moet u het ontwikkelde toetsplan en een reflectiedocument inleveren en wordt een criteriumgericht interview afgenomen.

Inhoud en werkwijze

Het betreft een coachingstraject op maat, waarbij het aantal uren afhankelijk is van de toetsbekwaamheid van de deelnemers en de stand van zaken in de opleiding. Voor een inschatting van het benodigde aantal uren, zal het resultaat van de toetsscan een eerste indicatie geven.

Op basis van de informatie over de stand van zaken in de Toetsscan gaan we aan de slag met het beschikbare materiaal. We bekijken instellingsdocumenten, facultaire documenten  en opleidingsdocumenten, om de juiste informatie bij elkaar te krijgen. Vanuit de verschillende rollen en verantwoordelijkheden in de opleiding bepalen we welke informatie wel en niet een plek moet krijgen in het document en tot welk detailniveau elementen moeten worden vastgelegd.

In overleg met de deelnemers wordt vastgesteld wat de gewenste inhoud van het toetsplan is. Op basis van de resultaten wordt gekozen voor het meest geschikte format.
De coach geeft tussentijds feedback op de ontwikkelde documenten.

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten
Afhankelijk van de specifieke behoeften worden de deelnemers gecoacht op basis van uurtarief.
Data bijeenkomsten
Frequentie en planning van de worden in overleg vastgesteld.
Studiebelasting
Actieve participatie; invullen van het toetsprogramma is afhankelijk van de omvang van de opleiding en de beschikbaarheid van toetsmatrijzen in de opleiding.
Locatie
In overleg.
Prijsindicatie€ 150,- extern tarief; neem contact op voor informatie over onze partnertarieven.
Wie kan zich inschrijven?
De begeleiding richt zich op opleidingsdirecteuren, opleidingscoördinatoren en examencommissieleden.
Het verdient aanbeveling als de portefeuillehouder onderwijs of de opleidingsdirecteur zelf een projectopdracht formuleert, waarop begeleid wordt.
Aanmelden
Via het online interesseformulier kunt u zich aanmelden of specifieke informatie opvragen voor dit traject.
Contact
Bij vragen over inschrijving, planning en betaling kunt u contact opnemen met Barbara Allart: toetsbekwaamheid.fgb@vu.nl