ULO voor zij-instromers

Ben je in het bezit van een master en op zoek naar een nieuwe invulling van je carrière? Werk je graag met jonge mensen en geeft het delen van kennis je energie? Sta je nu onbevoegd voor de klas of overweeg je om leraar te worden, maar mis je een eerstegraads lesbevoegdheid? Is het antwoord op deze vragen ‘ja’, lees dan meer over de ULO (Universitaire Lerarenopleiding) voor zij-instromers.

De ULO voor zij-instromers leidt op tot LVHO (Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs). Deze praktische opleiding vormt de springplank naar het onderwijs en naar een nieuwe stap in je carrière. Je start als zij-instromer meteen voor de klas. Daarnaast haal je in maximaal twee jaar een eerstegraads lesbevoegdheid voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Door de combinatie van werken en leren breng je de opgedane kennis direct in de praktijk. Subsidies en speciale trajecten maken de overstap voor zij-instromers nu extra aantrekkelijk. Zo slaan overheid en scholen de handen ineen om het lerarentekort op te lossen.

Lees hier de online brochure van de ULO voor zij-instromers.

ULO voor zij-instromers

De ULO voor zij-instromers is specifiek gericht op twee groepen potentiële studenten. De eerste groep bestaat uit mensen die leraar willen worden en vanuit een ander beroep de overstap maken naar het onderwijs.
De tweede groep heeft al onderwijservaring, maar staat nu onbevoegd voor de klas. Beide groepen missen de noodzakelijke eerstegraads lesbevoegdheid voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
Om deze opleiding te kunnen volgen, heb je een universitaire studie (doctoraal of master) afgerond en ben je als onbevoegd docent aangesteld op een school. Je neemt vooraf deel aan het zij-instroomassessment om op basis daarvan te bepalen of je geschikt bent voor het onderwijs.

Zij-instromers combineren lesgeven met de ULO (Universitaire Lerarenopleiding). Je leert het vak van leraar vooral door het te doen. Daarom bestaat de helft van de studietijd uit praktijk. Op basis van je ervaring, vakkennis en geschiktheid sta je gelijk vanaf het begin voor de klas in het voortgezet onderwijs.

Invulling op maat
De ULO is een maatwerktraject. Hoe je dat verder invult, spreek je af met de VU en de school waar je lesgeeft. De inhoud en de eindtermen van de opleiding staan vast, maar de af te leggen route is voor geen enkele student hetzelfde. De opleiding is opgebouwd uit modules. Dat biedt flexibiliteit en maakt een individuele invulling mogelijk. Er is gelegenheid om bepaalde onderdelen van de studie versneld af te ronden of er juist meer tijd voor uit te trekken. Zo zorgt de VU dat studie, werk en privé voor studenten uit de zij-instroom met elkaar te combineren zijn.

Leerplan zij-instroom
Het curriculum van de universitaire lerarenopleiding is onlangs vernieuwd en opgebouwd uit modules. De opleiding is gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten op het gebied van vakdidactiek, onderwijskunde en begeleiding. Het programma is beroeps- en praktijkgericht met veel aandacht voor pedagogiek en vakdidactiek. In de nieuwe aanpak wordt integraal getoetst aan de hand van coherente opdrachten.

Het onderwijsprogramma bestaat uit verschillende onderdelen: praktijk, vakdidactiek, algemene didactiek, pedagogiek, praktijkonderzoek en verdieping. Je krijgt les aan de hand van vijf rollen: als professional, ontwerper, uitvoerder, pedagoog en teamlid/collega. Ze helpen je om je weg te vinden in het complexe beroep van docent.

Persoonlijke begeleiding
Voor de klas staan is pittig en dat geldt zeker voor zij-instromers. Een goede ondersteuning is essentieel om van de overstap naar het onderwijs een succes te maken. De VU hecht veel waarde aan begeleiding van studenten, afgestemd op ieders persoonlijke behoefte. De VU werkt daarvoor nauw samen met de begeleiders op de scholen. Iedere student heeft een mentor, dit is vaak de vakdidacticus. De lijnen zijn kort en je krijgt heel gericht feedback. Je levert regelmatig videomateriaal in en de mentor komt kijken in de klas. Samen met je begeleider op school bekijkt en beoordeelt de mentor de lesontwerpen en het lesgeven in de dagelijkse schoolpraktijk. Zij-instromers leren van elkaar en delen ervaringen in peergroups. In een informele sfeer is er gelegenheid medestudenten om advies te vragen over situaties uit de dagelijkse lespraktijk.

De zij-instroom biedt scholen perspectief. Staat er nu bijvoorbeeld een onbevoegde docent voor de klas? En is het de bedoeling dat deze leraar les kan blijven geven, maar wel met een eerstegraads lesbevoegdheid? Dan is het zij-instroomtraject de manier om deze enthousiaste en gedreven leraar voor het docententeam te behouden. De Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) beschrijft de voorwaarden waarop scholen een leraar zonder bevoegdheid mogen benoemen of in dienst nemen. Deze regels veranderen. Het ministerie gaat sterker inzetten op de noodzaak van bevoegde leraren. Een speciaal traject zorgt dat zij-instromers wel gelijk voor de klas mogen staan. Als school bied je deze leraar de gelegenheid om in deeltijd en binnen maximaal twee jaar een eerstegraads lesbevoegdheid te behalen.

Subsidies voor zij-instroom
Subsidies en speciale trajecten maken het extra aantrekkelijk voor scholen om een zij-instromer in dienst te nemen.  Het ministerie ziet zij-instroming als kans om het tekort aan vakdocenten met een academische opleiding op te lossen.
Kijk voor alle informatie over de regelgeving, programma’s en verschillende subsidietrajecten ook op www.wordleraarinhetvo.nl.
Let op: de regels rond aanvragen van de zij-instroomsubsidie zijn veranderd. Zie de website van DUO over subsidies zij-instroom vo.
Deze wijziging houdt in dat u de subsidie zij-instroom kunt aanvragen tot 15 oktober. Bij de aanvraag moet de scholingsovereenkomst worden meegestuurd, de aanvraag kan daarom pas gedaan worden na de start van het scholingstraject. Het assessment wordt vergoed wanneer de kandidaat geschikt wordt bevonden en wanneer daadwerkelijk met het traject zij-instroom wordt begonnen. De subsidie kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd, bijvoorbeeld wanneer pas later begonnen wordt met het traject, of wanneer het subsidieplafond voor het lopend jaar al bereikt is. In dat geval kunt u direct per januari een subsidieaanvraag indienen.

Om u in de gelegenheid te stellen om de subsidieaanvraag voor 15 oktober in te dienen, doen wij ons best om u de scholingsovereenkomst zo spoedig mogelijk na het assessment toe te sturen. Het assessment wordt, zoals dat nu ook al het geval is, na afname aan u gefactureerd en zal dus door de school moeten worden voorgefinancierd.
De toegekende subsidie (maximaal 20.000,- euro) kan worden benut voor de bekostiging van:
 • Assessment 
 • Scholingstraject 
 • Begeleiding op school door bevoegd docent 
 • Lesvrijstelling voor kandidaat.
Hierin zijn dus geen wijzigingen.

Schoolopleider over de ULO voor zij-instromers

"In samenspraak met verschillende schoolopleiders heeft de VU het curriculum van de ULO onlangs vernieuwd. Wij zijn gevraagd om mee te denken. Dit heeft geresulteerd in een programma waarbij de aansluiting met de praktijk nog beter gewaarborgd is. De opleiding is nu concentrisch, maar wel in drie delen. De studenten leggen na elk deel een kleine, middelgrote of grote proeve van bekwaamheid af. Kwaliteit sorteert zich nu al in een vroeg stadium uit.”

- Janny Oosterhuis, coördinerend schoolopleider Jac. P. Thijsse College, Castricum

Je kunt de ULO (Universitaire Lerarenopleiding) volgen in zestien schoolvakken. Informeer naar de mogelijkheden als jouw vak er niet tussen staat.

Alfa:
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Klassieke talen en KCV
Latijn en KCV

Bèta:
Wiskunde
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie 

Gamma:
Algemene economie
Management en organisatie (bedrijfseconomie)
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Maatschappijleer
Godsdienst/levensbeschouwing
In februari 2018 start de eerstvolgende leergang van de ULO. Alleen zij-instromers die in het bezit zijn van een masterdiploma en een aanstelling op een school hebben, kunnen zich aanmelden. Om toegelaten te kunnen worden, stel je een portfolio samen én neem je deel aan een zij-instroom assessmentdag.

Je komt in aanmerking voor een zij-instroomassessment als:
- Je toelaatbaar bent tot de ULO van het gekozen schoolvak.
- Het bevoegd gezag van je school akkoord gaat met deelname en de directie het deelnameformulier heeft ondertekend.
- De omvang van je baan het toelaat om de opleiding, en eventuele vakdeficiënties,  binnen twee jaar af te ronden.

Data intakegesprekken
Voorafgaand aan de zij-instroom assessmentdag vindt een verplicht intakegesprek plaats met de coördinator van het assessmenttraject. Na het verstrijken van de (verplichte) intakedata is het niet meer mogelijk om deel te nemen aan het zij-instroomtraject voor een start in februari 2018.
Kandidaten moeten zich vooraf bij Patty Kleinman aanmelden voor een intakegesprek en assessment via lerarenopleidingen@vu.nl.

Intakegesprekken zij-instroom voor start februari 2018
De intakegesprekken voor zij-instromers voor de start in februari 2018 zijn op:
 • donderdag 12 oktober 2017 10.00-12.00 uur
 • dinsdag 7 november 2017 14.30-16.30 uur

Intake EVC-assessment:

 • donderdag 9 november 2017 13.30-15.30 uur
 • donderdag 7 december 2017 12.30-14.30 uur
Data inleveren portfolio worden nog bekend gemaakt.

De assessmentdagen voor het zij-instroomtraject zijn op: 

 • dinsdag 5 december 2017
 • donderdag 7 december 2017
 • dinsdag 12 december 2017
 • donderdag 14 december 2017
 • Dinsdag 16 januari 2018
 • Donderdag 18 januari 2018

Waaruit bestaat het zij-instroomassessment?
Het zij-instroomassessment is gericht op onderzoek naar de noodzakelijke startcompetenties voor eerstegraads docenten. Erkende assessoren zijn in staat om in één dag je geschiktheid te toetsen. Zij beoordelen op basis van aanwezige competenties of je voor een vrijstelling in aanmerking komt. Tijdens het assessment is er aandacht voor je eigen leervragen, zodat je zelf mede sturing kunt geven aan je professionele ontwikkeling. In een portfolio verzamel je vooraf alle relevante documenten die hierop aansluiten. Samen met de uitslagen van het assessment resulteert dit in een uitspraak of je geschikt bent voor het beroep van docent en of de ULO bij je past.

Je competenties toon je aan door:
- Vooraf in een portfolio alle documenten te verzamelen die relevant zijn voor de startcompetenties van een eerstegraads leraar.
- Deel te nemen aan de assessmentdag, van 9.00 – 17.00 uur.
Bij beide onderdelen:
- laat je houding, kennis en vaardigheden zien
- toon je je bekwaamheid aan
- geef je inzicht in eigen leervragen om mede-sturing te geven aan je eigen ontwikkeling

Persoonlijk scholingsadvies
Na afloop ontvang je een rapportage met een persoonlijk scholingsadvies en een overzicht van de te volgen vakken met de bijbehorende studiepunten. Voordat je start weet je al precies waar je aan toe bent.

Meer informatie
Neem contact op met het studiesecretariaat voor meer informatie over het zij-instroomtraject of om je aan te melden voor een intakegesprek en het assessment. Bekijk ook de informatie over mogelijke subsidies.
“Na een carrière bij diverse banken en met een master Algemene Economie ben ik in september gestart met de ULO. Van deze stap heb ik nog geen moment spijt gehad. De combinatie van studeren en lesgeven is hard werken, maar door het vernieuwde curriculum sluit de theorie goed aan op de praktijk. Ik zie ook een duidelijke progressie in mijn manier van lesgeven. Vanuit het assessment weet ik precies wat mijn aandachtspunten zijn. Mede op basis van mijn persoonlijke scholingsadvies streef ik ernaar de opleiding binnen een jaar af te ronden.”

- Erik van Fraassen, leraar in opleiding, Barlaeus Gymnasium, Amsterdam

Lees hier het volledige interview met Erik van Fraassen

De kosten voor het verplichte assessment zijn € 2.495,00. De kosten voor het tweejarige scholingstraject zijn afhankelijk van de omvang van het traject en bedragen ca. € 8.500,00. De kosten voor studiemateriaal en boeken zijn ca. € 250,00.

Subsidies
Opleidingstrajecten op maat en subsidies maken de overstap naar het onderwijs voor zij-instromers extra aantrekkelijk. De school waar je voor de klas staat, kan door deze subsidies een deel van de scholingskosten voor hun rekening nemen. Zo slaan overheid en scholen de handen ineen om het tekort aan leraren op te lossen.

Subsidieregeling zij-instromers
Het ministerie ziet zij-instroming als kans om het tekort aan vakdocenten met een academische opleiding op te lossen. Omdat het voor leraren pittig is een opleiding en een baan te combineren, is aan dit traject een subsidie gekoppeld. Scholen kunnen per zij-instromer eenmalig een subsidie van maximaal € 19.000 ontvangen. Dit bedrag is bestemd om het geschiktheidsonderzoek, de scholings- en begeleidingskosten en eventueel studieverlof of vervangingskosten van de studerende leraar te betalen.

Samen investeren in Vierslagleren
Ook het Vierslagleren geeft scholen de ruimte om een zij-instromer aan te nemen. Als zij-instromer word je gekoppeld aan een ervaren docent. Jullie volgen beiden een opleiding en staan als duo voor de klas. Per duo is € 16.500 beschikbaar als tegemoetkoming in de verletkosten van de ervaren docent gedurende twee jaar.

Nog meer regelingen
Academici met een master van maximaal vijf jaar oud komen in aanmerking voor een OnderwijsTraineeship. Tijdens dit leerwerktraject van twee jaar volg je de ULO en start je gelijk met een betaalde baan. Een verdiepingsprogramma op maat rondom actuele onderwijsthema’s is onderdeel van het traject.
Recent afgestudeerde excellente academici zonder onderwijsbevoegdheid komen in aanmerking voor het project Eerst de Klas. Je start als zij-instromer en volgt tegelijkertijd een leiderschapsprogramma.

Kijk voor alle informatie over de regelgeving, programma’s en verschillende subsidietrajecten ook op www.wordleraarinhetvo.nl.

Voorlichtingsbijeenkomsten
Heb je interesse in de ULO voor zij-instromers en wil je persoonlijk informatie ontvangen? Kom dan naar een voorlichtingsbijeenkomst. We leggen uit hoe de opleiding eruitziet en welke mogelijkheden er voor jou zijn. Tijdens de bijeenkomst lichten we ook het studieprogramma en het beroep als docent verder toe. Bovendien kun je persoonlijk kennismaken met een van onze (vak)opleiders en is er ruimte om vragen te stellen. 

Masteravond

Voorlichtingsavonden (masteropleidingen)

Aanmelden voorlichtingsavonden


Meeloopdag
's-Ochtends sluit je aan bij een college algemene didactiek. Vervolgens leggen we uit hoe de opleidingen eruit zien en welke mogelijkheden er voor jou zijn. Ook is er ruimte om vragen te stellen.
Na een gezamenlijke lunch volg je een college vakdidactiek.

Aanmelden meeloopdag

Assessmentdata
De assessmentdata zijn te vinden onder het kopje 'Toelatingseisen zij-instroom' op deze webpagina.

Contactpersonen
Heb je vragen?

E: lerarenopleidingen@vu.nl
T: 020-5989210
Telefonisch spreekuur: maandag & donderdag 10-12u