Master Docent HGZO

<< Terug naar cursusoverzicht Sport, zorg en veiligheid

Op zaterdag 10 maart 2018 is er een voorlichtingsbijeenkomst op de Vrije Universiteit.
Lees meer hierover onder de kop 'informatiebijeenkomst'.   

De tweejarige deeltijdopleiding Docent HGZO is een door de NVAO geaccrediteerde HBO-master en leidt op tot innoverend zorgdocent met één been in de zorgpraktijk. Deze docent functioneert op het raakvlak van onderwijs, zorginhoudelijk onderzoek en zorgpraktijk. De opleiding is uniek in Nederland en sluit aan bij de veranderde eisen van het werkveld. In het programma van de master Docent HGZO staan de competenties didactisch handelen, innoveren, onderzoeken en professionaliseren centraal. Na het succesvol afronden van de opleiding wordt de graad Master of Education verleend. Lees hier de online brochure van de master Docent HGZO.

Voor wie?

  • (Paramedische) zorgprofessionals met een hbo-bachelor diploma in de zorg. Bijvoorbeeld diëtisten, echografisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten, MBB-ers, mondhygiënisten, oefentherapeuten Cesar, oefentherapeuten Mensendieck, optometristen, orthoptisten, podotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen.
  • HGZO-docenten met ruime werkervaring in de zorgpraktijk en voldoende betrokkenheid in het werkveld. 

Master Docent HGZO

De tweejarige deeltijdopleiding master Docent HGZO wordt verzorgd door het UCGB, onderdeel van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB) aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. Als universitair centrum kan het UCGB voor deze opleiding de brug slaan tussen wetenschappelijke kennis en inzichten en toepassing daarvan in het zorgonderwijs. De opleiding kenmerkt zich door heterogene groepen met docenten-in-opleiding vanuit verschillende beroepsgroepen in de zorg en door speciale aandacht voor evidence-based handelen. Bij alle docenttaken wordt verwacht dat de docent zijn handelen kan verantwoorden vanuit wetenschappelijke, professionele en persoonlijke kennis en inzichten op het gebied van het onderwijs en de gezondheidszorg. In het kader van de ontwikkeling van vakdidactiek en het evidence-based lesgeven en onderwijskundig ontwerpen is er naast onderwijskundige en didactische verdieping ook sprake van zorginhoudelijke verdieping tijdens de opleiding. Tijdens de opleiding bekwamen de docenten-in-opleiding zich in de vier competenties - Didactisch Handelen, Innoveren, Onderzoeken en Professionaliseren - door gericht te oefenen in verschillende beroepsgetrouwe situaties.
De onderwijsbijeenkomsten op de VU vallen voor cohort 2018 op de maandag van 9.30 - 16.45.

In 2019 vallen deze bijeenkomsten op de woensdag van 9.30 - 16.45.


Gemiddeld 20 uur per week:

  • Contacturen op de VU (6 uur)
  • Praktijkuren op een onderwijspraktijkplaats (4-6 uur)
  • Zelfstudie (8-10 uur)

De totale studielast bedraagt 60 EC of 1680 sbu.

Meer informatie over de inhoud en werkwijze van de opleiding is te vinden in de studiegids master HGZO.Aan deelname van de master Docent HGZO worden instroomeisen gesteld.
Deze kun je downloaden in dit overzicht met alle eisen met betrekking tot opleidingen en werk(ervaring) in zorgonderwijs. De instroomeisen zijn geldig met ingang van 2016.

Aanmelden
Het volgende cohort start in oktober 2018.
Je kunt je hier voor aanmelden tot uiterlijk 1 mei 2018 via dit aanmeldingsformulier

Het aanmeldingsformulier en eventuele bijlagen kunnen gestuurd worden naar:

VU-UCGB
T.a.v. S. Colenbrander, kamer Z-105
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Of gemaild worden naar s.colenbrander@vu.nl.

Indien na 1 mei nog plaatsen beschikbaar zijn, wordt de aanmeldingsdeadline opgeschoven, dit wordt op de website aangegeven.

Meer informatie over de aanmeldings-, plaatsings- en EVC-procedure is te vinden in de Toelatingsprocedure.


De master Docent HGZO komt voort uit de 'eerstegraads Docentenopleiding HGZO', die ruim 25 jaar in het HGZO bekend heeft gestaan als de opleiding die zeer competente HGZO-docenten aflevert. Mede doordat het ministerie de financiering heeft afgebouwd, wordt de eerstegraads Docentenopleiding HGZO vanaf 2015 niet meer aangeboden. De HBO-master is daarvoor in de plaats gekomen.


Studiekosten per studiejaar: € 9090,- (2017 - 2018, exclusief studieboeken).

Studiekosten zijn aftrekbaar bij de belasting. Kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie over wat voor jou van toepassing is.

Voor deze opleiding kunnen deelnemers met een docentaanstelling een lerarenbeurs aanvragen. Meer informatie over het aanvragen van een lerarenbeurs vind je op de website van DUO. Onze gegevens in het CROHO zijn: Brin 21PL en Isat 70168.


Annuleringsvoorwaarden opleiding

Annulering door deelnemer
Annulering van plaatsing (al dan niet onder voorbehoud van onderwijspraktijkplaats) dient door de deelnemer schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Tot 12 weken voor aanvang van de opleiding worden bij annulering administratiekosten van € 100,- in rekening gebracht. Bij annulering van plaatsing tussen de 12 en 8 weken voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 5% van de studiekosten van het betreffende studiejaar verschuldigd, bij annulering tussen de 8 en 2 weken voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 50% van de studiekosten verschuldigd. Indien binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding wordt geannuleerd, brengt het UCGB de volledige studiekosten in rekening.

Tussentijds de opleiding beëindigen
Indien de deelnemer tijdens het eerste studiejaar van de opleiding besluit te beëindigen of moet beëindigen, vindt géén restitutie van de studiekosten van dat studiejaar plaats. Alleen bij overlijden, ernstige, langdurige ziekte of ernstig ongeval worden in overleg met de opleidingsorganisatie de studiekosten van het niet genoten deel van de opleiding teruggestort.

Indien de deelnemer tijdens het tweede studiejaar van de opleiding besluit te beëindigen of moet beëindigen, wordt bij stoppen tot 16 weken na aanvang van het tweede jaar 1/3 van de studiekosten van dat studiejaar in rekening gebracht. Bij beëindiging tussen de 16 en 32 weken wordt 2/3 van de studiekosten in rekening gebracht, daarna is de deelnemer de volledige studiekosten verschuldigd. Bij overlijden, ernstige, langdurige ziekte of ernstig ongeval worden in overleg met de opleidingsorganisatie alleen de studiekosten van het genoten deel van de opleiding (afgerond in maanden) in rekening gebracht.

Hier vindt u de Algemene voorwaarden voor dienstverlening UCGB (.pdf).


De master Docent HGZO kan ook op locatie en op maat worden verzorgd.

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met opleidingscoördinator Stan Buis, telefoon (020) 59 88600, email s.buis@vu.nl.


Wilt u kennismaken met de Master Docent HGZO en uw vragen stellen aan een docent uit de opleiding?
Op zaterdag 10 maart 2018 is er een voorlichtingsbijeenkomst op de Vrije Universiteit. U kunt zich daarvoor aanmelden door een e-mail te sturen naar Sjoukje Colenbrander.
Vermeld in uw e-mail, naast de datum van de voorlichting en uw naam, ook de beroepsgroep zorg waarin u werkzaam bent en uw huidige werkzaamheden (in de zorg of als docent bij een onderwijsinstelling).

Online brochure

Lees hier online de brochure van de master Docent HGZO.

Wilt u meer weten over de inhoud van deze master of heeft u vragen over deelname, planning of toelating?
Neem dan contact met ons op:

Algemeen
Sjoukje Colenbrander (secretariaat)
T (020) 59 86903
E s.colenbrander@vu.nl

Inhoud opleiding
Stan Buis (opleidingscoördinator)
T (020) 59 88600
E s.buis@vu.nl

Inge Boon
T (020) 59 88600
E i.boon@vu.nl


Janneke Sandee-Geurts is van oorsprong fysiotherapeut, maar heeft onlangs de stap gemaakt naar docent fysiotherapie bij Fontys Paramedische Hogeschool. Drie dagen per week is ze docent, de andere twee dagen blijft ze als fysiotherapeut werkzaam. De master HGZO hielp haar bij deze nieuwe weg in haar loopbaan.


Waarom koos je voor de master HGZO bij de VU?
“Het begon allemaal met de jongvolwassenen die ik in de praktijk begeleidde in hun ontwikkeling als fysiotherapeut. Daar genoot ik zo van dat ik me in die richting verder wilde scholen. Omdat ik de hbo-master Orthopedisch Manuele Therapie (OMT) al op zak had, lag het voor de hand om een onderwijskundige master te kiezen. Ik wilde me echter niet alleen verdiepen in het didactisch handelen. In de leerlijnen die de master HGZO hanteert gaan didactiek, onderzoek, innovatie en vakinhoudelijk professionaliseren hand in hand. Een combinatie die me direct aansprak. Daarnaast vond ik het waardevol om in de les te zitten met andere paramedici, omdat je dan snel op de hoogte raakt van wat er allemaal in de zorg gebeurt.”

Wat heeft de master HZGO je opgeleverd?
“Nu ik de master heb afgerond begin ik pas echt te merken hoeveel kennis en vaardigheden ik heb opgedaan. Je leert vooral naar meer aspecten te kijken dan alleen de lessen. Je wordt je bewust van de samenhang van de competenties, prestatie-indicatoren, de leerdoelen en de hele reeks van onderwijsactiviteiten. Met deze bril op heb ik tijdens de opleiding tweemaal de complete toetscyclus van onder andere een afstudeerwerk doorlopen. Door deze kennis en vaardigheden draag ik nu bij aan de curriculumherziening van Fontys Paramedische Hogeschool. Dat was mij nooit zo snel gelukt zonder de master!”

In hoeverre kun je deze master aanraden?
“De opleiding sluit heel goed aan bij de praktijk. Het programma is afwisselend en  didactiek, onderzoek, innovatie en professionalisering lopen hier als een rode draad doorheen. Wat me ook aanspreekt is hoe de docenten zelf verschillende stijlen van lesgeven toepassen. Dat is inspirerend voor je eigen lessen! Realiseer je hierbij dat je je niet alleen bezig houdt met didactiek, maar ook met onderzoek en innovatie. Als dat je interesseert, of je wilt op een hoger niveau in je onderwijsinstelling functioneren, dan is dit de perfecte master voor jou.”

Wat zou je toekomstige deelnemers over deze opleiding mee willen geven?
“Het is een pittige master wanneer je enkel in de beroepspraktijk werkzaam bent, en nog niet als docent. Wat je leert pas je met name toe bij onderwijsgerelateerde activiteiten. Het is tenslotte geen beroepsinhoudelijke, paramedische master. De twee jaar durende stage van één dag per week bij Avans Hogeschool vond ik heel  waardevol. Bij innovatieprojecten, waar je aan werkt in de afstudeerfase van de master, zijn vrijwel altijd mensen uit verschillende geledingen van de organisatie betrokken en daar leer je dan mee samen te werken. Ik kon hierbij een kritische blik ontwikkelen en vasthouden juist doordat ik de rol van stagiaire had, in plaats van de vertrouwde collega waar al jaren mee werd samengewerkt.
Deze master heeft ervoor gezorgd dat ik niet alleen als zorgprofessional voor een groep studenten kan staan, maar ook als deskundige in het hoger gezondheidszorgonderwijs kan meedenken over (de uitwerking van) de onderwijsvisie.

Laila van Zadelhoff is werkzaam als docent radiotherapie bij de opleiding Medische Beeldvorming en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) aan de Hogeschool Inholland in Haarlem en heeft de master HGZO succesvol afgerond. Laila vertelt over haar ervaringen met de opleiding en hoe deze haar loopbaan in een stroomversnelling bracht.

“Oorspronkelijk werkte ik in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam op de radiotherapie. Daar begeleidde ik stagiaires, wat ik echt heel leuk vond. In 2008 werd ik door de MBRT van Inholland gebeld of ik een dag per week praktijkles wilde geven. In die periode ontdekte ik dat docent zijn me echt ligt. De stap om een 1ste graads docentenopleiding te gaan doen was daarom al snel gezet.” 

Waarom heb je voor de master Docent HGZO bij de VU gekozen?

“Vanuit de overheid wordt er van docenten verwacht dat ze op masterniveau zijn opgeleid. Ons team vindt dat ook heel belangrijk, dat merk je aan het grote aantal docenten dat een master heeft gevolgd. Daardoor beschikken we bovendien over een brede expertise. In eerste instantie koos ik voor een master of science. Die vond ik heel interessant, vooral de methodologie- en radiotherapiemodules, maar al snel merkte ik dat de inhoud onvoldoende aansloot bij mijn werk en ben ik overgestapt naar de master HGZO bij de VU. Wat me aansprak is dat deze opleiding juist zo goed aansloot bij wat ik als docent in de gezondheidszorg aan kennis wilde vergaren. Je bent echt op alle vlakken met je beroep bezig; onderwijskundig en vakinhoudelijk. Precies die combinatie maakt de opleiding zo waardevol.”

Wat is het belangrijkste dat je tijdens de opleiding hebt geleerd?

“Doordat je je onderwijs wetenschappelijk onderbouwt, ga je er met andere ogen naar kijken. Een docent staat niet gewoon voor de klas, maar kijkt ook naar hoe het totale lespakket eruit ziet en hoe je studenten van begin tot eind opleidt. Ik kijk nu analytischer naar hoe ons zorgonderwijs in elkaar zit. Die kritische blik heb ik ontwikkeld tijdens de masteropleiding. Veel dingen gaan gelukkig al goed, maar ik heb nu de bagage in huis om verbeterpunten aan te geven. Bovendien kan ik mijn studenten beter begeleiden bij hun afstudeeronderzoek, omdat ik zelf vakinhoudelijk onderzoek verricht heb tijdens de opleiding. Ik heb de problemen en valkuilen heel goed leren kennen en kan een ander hier nu ook bij helpen.”

Is je functie en rol als docent radiotherapie veranderd door het volgen van de master Docent HGZO?

“Behoorlijk. In 2009 begon ik bij Inholland als praktijkdocent, maar al snel werd ik studieloopbaanbegeleider. Inmiddels ben ik ook afstudeerbegeleider en voorzitter van de toetscommissie. De visie op onderwijs die ik door de master heb ontwikkeld, heeft me daar erg bij geholpen. Het verandert echt je rol in de organisatie. Ik merk dat collega’s nu naar mij toekomen met vragen. Zo werk ik bijvoorbeeld samen met een collega aan een Inholland-breed project. Daarbij kijken we onder andere hoe we meer gebruik kunnen maken van video in ons onderwijs. Tijdens de opleiding  begon ik met het herontwerpen van de eerste twee leerjaren van het radiotherapie-onderwijs; inmiddels gaan we de hele MBRT-opleiding herzien en dient het radiotherapie-ontwerp als voorbeeld.”

Wat vond je van het programma?

“Het programma is heel compleet en relevant, maar ook best pittig voor een tweejarige opleiding. Met name het vakinhoudelijke onderzoek en het onderwijsinnovatieproject zijn twee grote opdrachten, naast andere kleinere opdrachten. Ik wil toekomstige deelnemers dan ook meegeven om hier echt tijd voor in te plannen. Tegelijkertijd kan het ook veel opleveren: zo heb ik een abstract geschreven voor de ESTRO, het Europese Congres voor Radiotherapie en Oncologie, en daarmee een poster Award gewonnen!”

Wat vond je van de docenten?

“De sfeer in de groep is heel prettig en toegankelijk. Je merkt dat je als professionals bij elkaar zit, met ruimte voor discussie en vragen. Bovendien leer je veel van de verschillende didactische technieken die de docenten zelf gebruiken bij de colleges. Die geven inspiratie om er later ook zelf weer mee aan de slag te gaan.”

Welke tip(s) heb je nog voor toekomstige cursisten?

“Het is een groot voordeel om tijdens de opleiding al als docent werkzaam te zijn, omdat je je opdrachten dan ter plekke uit kunt voeren. De opleiding kost veel tijd, besef dat je zeker twee jaar heel erg druk bezig bent. Het is daarom belangrijk om plezier te hebben in het leren. Als je enthousiast bent over je vak en docent zijn leuk vindt, kom je er wel!”