Opleiden in de zorg leergang II


Opleiden in de zorg II is geen algemene didactische scholing, maar specifiek gericht op het zorgonderwijs, vanuit  de vakinhoud en de actuele zorgpraktijk waarmee de studenten in en na hun opleiding te maken krijgen. Het accent van deze leergang ligt op het innoveren van onderwijs in de praktijk en het begeleiden van onderzoeksprojecten. Na afloop van deze leergang kun je je onderwijs op les- en opleidingsniveau vernieuwen. Op het gebied van onderzoeksvaardigheden kun je een voor de praktijk relevante vraagstelling formuleren en beantwoorden en studenten begeleiden bij het uitvoeren van een zorginhoudelijk onderzoeksproject. Het doel van Opleiden in de zorg II is om je op te leiden tot een beroepsinhoudelijke expertdocent, met specifieke vaardigheden op het gebied van het innoveren van onderwijs en van praktijkgericht onderzoek. Een opleider die:

 • een trekkersrol vervult bij het zorgdragen voor kwalitatief goed en innovatief onderwijs dat goed aansluit bij de praktijk,
 • bijdraagt aan de verspreiding van vakinhoudelijke kennis en inzichten door studenten vanuit de praktijk bij hun onderzoek te begeleiden.

Inhoud van de leergang

Een zorgdocent/opleider heeft een scala aan taken en verantwoordelijkheden: onderwijs ontwikkelen en uitvoeren, studenten coachen en beoordelen, vakliteratuur bijhouden en het onderwijs up-to-date houden. Daarvoor zijn een aantal verschillende competenties en vaardigheden nodig, waar in de leergang aan wordt gewerkt. De leergang bestaat uit modules die los of als complete leergang gevolgd kunnen worden:

Didactisch handelen

Module 1: Digitale media in het onderwijs (2 EC)

Innoveren
Module 2: Probleemoplossend innoveren (6 EC)

Onderzoeken
Module 3: Beroepsverdieping: evidence based practice voor jouw zorgpraktijk (3 EC)
Module 4: Begeleiden en beoordelen van zorginhoudelijke onderzoeksprojecten (6 EC)

Professionaliseren
Module 5: Professionaliseren in een team (3 EC)

Na afronding van de modules van deze leergang (21 EC) ontvang je een getuigschrift. Als je voldoet aan de instroomeisen van de master, kun je na afronding van deze leergang, middels een EVC-assessment, doorstromen naar de master Docent HGZO.

Voor wie?

 • Docenten en gastdocenten bij zorgopleidingen in het HBO en MBO.
 • Opleiders en praktijkopleiders bij een academie verbonden aan een ziekenhuis.
 • Lecturer practitioners bij een zorginnovatiecentrum.
 • Zorgprofessionals (in loondienst of zelfstandig).
 

Leergang Opleiden in de zorg II

Opleiding

 • Een afgeronde HBO-bacheloropleiding of een 4-jarige HBO-opleiding in de gezondheidszorg.
 • Of een afgeronde 3-jarige HBO-opleiding of een opleiding in de gezondheidszorg op HBO-niveau die onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS valt.
 • Of een diploma van een inservice-opleiding verpleegkunde A, B of Z, mits hij/zij tevens een door het CZO erkende verpleegkundige vervolgopleiding heeft afgerond.
 • En een getuigschrift van de leergang ‘Opleiding in de zorg I’ of van de eerstegraads Docentenopleiding HGZO (vanaf cohort 2004). Het is mogelijk om één of meerdere modules van leergang Opleiden in de zorg I te volgen om eventuele deficiënties weg te werken.
 • Werkervaring

Werkervaring

Relevante werkervaring die gelijk of gelijkwaardig is aan minimaal 2 jaar met een omvang van 0,8 fulltime-equivalent (fte). Onder relevant wordt verstaan dat hij/zij als beroepsoefenaar op HBO-niveau werkzaam is (geweest) binnen het eigen vakgebied. Voor de duur van de opleiding moeten er faciliteiten beschikbaar zijn voor het uitvoeren van praktijkactiviteiten in de onderwijspraktijk (omvang hiervan verschilt per module).
 
In een individueel intakegesprek worden bovenstaande instroomeisen getoetst en eventuele deficiënties vastgesteld. Indien de kandidaat andere relevante scholingen heeft gevolgd, wordt ook de mogelijkheid voor vrijstelling voor één of meerdere modules van deze leergang besproken.

De kosten staan vermeld bij de modules van de leergangen.

Inschrijven kan via het online inschrijfformulier.

Inhoudelijke informatie:

Liesbeth Neeskens
T (020) 59 88607
E l.neeskens@vu.nl

Inschrijving, planning, betaling:
Sjoukje Colenbrander
T (020) 59 86903
E s.colenbrander@vu.nl