Opleiden in de zorg leergang I


Opleiden in de zorg I is geen algemene didactische scholing, maar specifiek gericht op het zorgonderwijs. Het accent van deze leergang ligt op het verzorgen van onderwijs in de praktijk. Na afloop van de leergang kun je didactisch handelen onderbouwen en bijdragen aan kwalitatief goed en innovatief onderwijs. Het doel van Opleiden in de zorg I is om je op te leiden tot een beroepsinhoudelijke expertdocent, die:

 • zorgt voor onderwijs dat goed aansluit bij de praktijk,
 • de lesinhoud evidence based onderbouwt,
 • oog heeft voor vernieuwingen in zowel het vakgebied als het onderwijs en
 • een bijdrage levert aan onderwijsinnovaties.

Inhoud van de leergang

Een zorgdocent/opleider heeft een scala aan taken en verantwoordelijkheden bij het verzorgen van kwalitatief goed (praktijk)onderwijs: onderwijs ontwikkelen en uitvoeren, studenten coachen en beoordelen, vakliteratuur bijhouden en het onderwijs up-to-date houden. Daarvoor zijn een aantal verschillende competenties en vaardigheden nodig, waar in de leergang aan wordt gewerkt. De leergang bestaat uit modules die los of als complete leergang gevolgd kunnen worden:

Didactisch handelen
Module 1: Prikkelend lesgeven vanuit een verantwoord ontwerp (6 EC)
Module 2: Coachen van individuele studenten (3 EC)
Module 3: Toetsen in de praktijk (3 EC)

Innoveren
Module 4: Innovatief ontwerpen (6 EC)


Onderzoeken

Module 5: Toepassen Evidence based practice (EBP): onderbouw je onderwijsinhoud met wetenschappelijke literatuur (4 EC)

Professionaliseren
Het traject dat je wilt volgen kan indien gewenst aangevuld worden met een maatwerktraject voor professionaliseren van het eigen handelen. empty

Na afronding van de modules van deze leergang (21 EC) ontvang je een getuigschrift en kun je indien gewenst doorstromen naar de leergang Opleiden in de zorg II.
Voor (toekomstige) docenten binnen een hbo-zorgopleiding biedt de VU ook de master Docent HGZO aan.

Opbouw van de opleiding

Klik op een module voor meer informatie over de instroomeisen, inhoud, data, kosten en aanmelding.


Leergangen Zorg I
leergangen42A    leergangen4B    leergangen4C    leergangen4D
leergangen42B
Leergangen42C


Voor wie?

 • Docenten en gastdocenten bij zorgopleidingen in het HBO en MBO.
 • Opleiders en praktijkopleiders bij een academie verbonden aan een ziekenhuis.
 • Lecturer practitioners bij een zorginnovatiecentrum.
 • Zorgprofessionals (in loondienst of zelfstandig).

Leergang Opleiden in de zorg I

Van een docent/opleider wordt een hoge mate van flexibiliteit en professionaliteit verwacht. Een voorwaarde om optimaal te kunnen functioneren is het kunnen analyseren van eigen handelen. Daarnaast is het bijhouden van ontwikkelingen essentieel. Hiermee kan hij/zij zich verder bekwamen in bepaalde competenties en omgaan met huidige en toekomstige veranderingen door werkmodellen aan te passen. De VU biedt voor docenten en opleiders individuele coaching. Dit is altijd maatwerk, waarbij jouw vraag of leerwens centraal staat.

Opleiding

 • Een afgeronde hbo-bacheloropleiding of een 4-jarige hbo-opleiding in de gezondheidszorg.
 • Of een afgeronde 3-jarige hbo-opleiding of een opleiding in de gezondheidszorg op hbo-niveau die onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS valt.
 • Of een diploma van een inservice-opleiding verpleegkunde A, B of Z, mits hij/zij tevens een door het CZO erkende verpleegkundige vervolgopleiding heeft afgerond.

Werkervaring

Relevante werkervaring die gelijk of gelijkwaardig is aan minimaal 2 jaar met een omvang van 0,8 fulltime-equivalent (fte). Onder relevant wordt verstaan dat hij/zij als beroepsoefenaar op HBO-niveau werkzaam is (geweest) binnen het eigen vakgebied. Voor de duur van de opleiding moeten er faciliteiten beschikbaar zijn voor het uitvoeren van praktijkactiviteiten in de onderwijspraktijik (omvang hiervan verschilt per module).

In een individueel intakegesprek worden bovenstaande instroomeisen getoetst. Indien een kandidaat andere relevante scholingen heeft gevolgd, zijn er mogelijkheden voor vrijstelling voor één of meerdere modules.
De kosten staan vermeld bij de modules van de leergangen.

Inschrijven kan via het online inschrijfformulier.

Inhoudelijke informatie:
Liesbeth Neeskens
T (020) 59 88607
E l.neeskens@vu.nl

Inschrijving, planning, betaling:
Sjoukje Colenbrander
T (020) 59 86903
E s.colenbrander@vu.nl