Toetsorganisatiescan – workshop

Als examencommissie heb je de wettelijke taak om de kwaliteit van toetsing en examinering in de opleiding(en) te borgen. Hoe die taak concreet wordt uitgevoerd is afhankelijk van het toetsbeleid van de faculteit waaronder de opleiding valt en van de afspraken en procedures rondom toetsing binnen de opleiding – doorgaans vastgelegd in het opleidingstoetsplan.

Omdat kwaliteitszorg en kwaliteitsborging in een toetsorganisatie hand in hand gaan, staat in deze workshop de toetsorganisatie centraal: wat voor organisatie wil je over 3 jaar zijn? En waar staat de organisatie nu? Wat zijn dan punten waaraan aandacht besteed moet worden in het proces van toetskwaliteitszorg en – borging? We gebruiken in deze workshop De Methodiek De Toetsing Getoetst, die 5 fasen onderscheidt in de kwaliteit van kwaliteitszorg in het onderwijs. Van fase 1 naar fase 5 zie je een toenemende professionalisering in de aanpak, wat zich uit in meer systematiek, meer lange termijn, grotere eenheden en meer betrokkenheid van de buitenwereld.

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor examencommissies, maar kan ook worden gevolgd door een bredere vertegenwoordiging uit de toetsorganisatie:  opleidingsdirecteur, opleidingscoördinator, examencommissieleden, toetscommissieleden, opleidingscommissie, beleidsmedewerker onderwijs en toetscoördinator.

Toelatingseisen

Deelnemers dienen toetskennis op BKE-niveau te beheersen. Een BKE-certificaat is geen vereiste, maar in dat geval zal u wel gevraagd worden een BKE-handboek door te nemen of een diagnostische toets te doen, zodat u weet welke hiaten u voorafgaand aan de eerste bijeenkomst moet vullen. Bekendheid met toetsdocumenten in de opleiding, faculteit en instelling strekt tot aanbeveling.

Doel en resultaat

Na deze workshop heeft de opleiding een duidelijk doel voor ogen waar zij over een gegeven periode wil staan. Daarbij heeft zij een beeld waar zij zich de komende jaren met voorrang op moeten richten om de toetsorganisatie op het gewenste niveau te krijgen. Uit deze toetsorganisatiescan kan een wens tot een adviestraject voortkomen om een aantal wensen explicieter uit te werken.

Inhoud en werkwijze

We analyseren op basis van de beschrijvingen in De Methode de Toetsing Getoetst in welke fase de toetsorganisatie zich op dit moment bevindt; ook stellen we een doel waar de organisatie over een beperkt aantal jaren wil zijn. De keuzes die gemaakt worden, moeten ook passen bij de organisatie:  ben je een ontwikkelingsgerichte organisatie, of juist een organisatie gericht op verantwoording? Werkt iedereen graag volgens vaste voorschriften, of hechten jullie sterk aan individuele autonomie?

Als we dat duidelijk hebben, gaan we de samenwerking in de toetsorganisatie bekijken: hoe zijn de verantwoordelijkheden nu verdeeld; moet daar iets in veranderen? Draagt deze organisatie bij aansoepel verlopende processen rond toetskwaliteit? Waar zit nog verbeterruimte? Na deze workshop hebben de deelnemers een beeld waar zij zich de komende jaren met voorrang op moeten richten om de toetsorganisatie op het gewenste niveau te krijgen.

Dit traject kan op verzoek ook in het Engels worden aangeboden.

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten
1 workshop van 4 uur
Data bijeenkomsten
In overleg
Studiebelasting
Actieve participatie gedurende de workshop; evt. voorbereidend werk om op BKE-niveau te komen.
Locatie
In overleg.
PrijsindicatieWorkshopprijs € 1200,- per groep.
Extra kosten maatwerktarief op basis van € 150,- euro per uur. 
Voor eventuele reistijd kunnen kosten in rekening gebracht worden.
Neem voor speciale partnertarieven contact met ons op.
Wie kan zich inschrijven?
1) Examencommissie;
2) Een bredere vertegenwoordiging uit de toetsorganisatie:  opleidingsdirecteur, opleidingscoördinator, examencommissieleden, toetscommissieleden, opleidingscommissie, beleidsmedewerker onderwijs en toetscoördinator. 6 - 15 deelnemers.
Aanmelden
Via het online interesseformulier kunt u zich aanmelden of specifieke informatie opvragen voor dit traject.
Contact
Bij vragen over inschrijving, planning en betaling kunt u contact opnemen met het onderwijssecretariaat: ho.ucgb@vu.nl